TAX & LEGAL ALERT

Tarcza Antykryzysowa – Przedsiębiorco, sprawdź jakie masz prawa!

Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku znowelizowano tzw. specustawę w sprawie zapobiegania i zwalczania COVID-19. Nowelizacja ma na celu zniwelowanie skutków społeczno-gospodarczych związanych z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz ograniczeniami nałożonymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia. Większość zmian weszła w życie już 31 marca 2020 roku. Część z nich w celu minimalizowania niekorzystnych skutków epidemii weszła w życie z mocą wsteczną. Nowe regulacje wprowadzają m.in. takie zmiany jak: przesunięcie części terminów podatkowych, wprowadzenie nowych zwolnień i ulg, ułatwienia i nowelizacje w zakresie prawa pracy czy rozwiązania wspomagające płynność finansową przedsiębiorców.

ŚWIADCZENIA Z ZUS

Na wprowadzone rozwiązania składają się:

 • Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
 • Zwolnienie samozatrudnionych ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., pod warunkiem uzyskania w danym miesiącu przychodu niższego niż 15 681zł.
 • Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) pod warunkiem uzyskania w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychodu nie przekraczającego 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.
 • Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych pod warunkiem uzyskania w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, przychodu nie przekraczającego 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br., a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

 • Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

PRAWO PODATKOWE

Nowe terminy podatkowe

W związku z obecną sytuacją dotrzymanie części terminów podatkowych byłoby znacznie utrudnione dla podatników, dlatego ustawodawca podjął decyzję o odroczeniu części z nich. Poniżej przedstawiono terminy, które uległy odroczeniu bądź zmianie:

 1. Termin płatności zaliczek z tytułu przychodu ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego odroczono do 1 czerwca 2020r.
 1. Termin do złożenia deklaracji CIT-8 odroczono do 31 maja 2020r. (lub do końca 5-go miesiąca roku następującego po roku obrotowym).
 1. Termin na złożenie deklaracji CIT-8 i zapłaty podatku dla podatników, którzy osiągali wyłącznie dochody podlegające zwolnieniu przedmiotowemu albo jeśli uzyskane przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% łącznych ich przychodów odroczono do 31 lipca 2020r.
 1. Termin na złożenie informacji IFT i ORD-u odroczono do 31 maja 2020r. (lub do końca 5-go miesiąca roku następującego po roku obrotowym).
 1. Termin złożenia informacji TP-R odroczono do 30 września 2020r. (lub do końca 9-go miesiąca roku następującego po roku obrotowym).
 1. Termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020r. w przypadku podmiotów, u których wszystkie przychody (nie tylko z budynków) będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odroczono do 20 lipca 2020r.
 1. Termin wdrożenia nowego JPK_VAT odroczono do 1 lipca 2020r.
 1. Termin wejścia w życie nowej matrycy VAT odroczono do 1 lipca 2020r.
 1. Termin na przesłanie informacji o zapłacie na rachunek spoza białej listy został wydłużony z 3 do 14 dni.
 1. Trzymiesięczny termin na wydanie przez Dyrektora KAS indywidualnej interpretacji podatkowej przedłużono o 3 miesiące.
 1. Termin wejścia w życie podatku od sprzedaży detalicznej zostaje odroczony do dnia 1 stycznia 2021r.
 1. Terminy na sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych zostaną przesunięte o 3 miesiące. W przypadku jednostek podległych nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego–terminy zostaną przesunięte o 2 miesiące.
 1. Zawieszeniu ulega bieg terminów procesowych i sądowych, w tym m.in. w kontrolach i postępowaniach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach sądowo-administracyjnych i karnoskarbowych.
 1. W przypadku schematów podatkowych krajowych, terminy na wykonanie obowiązków związanych z raportowaniem, nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca do dnia 30 czerwca 2020r.

Zwolnienia i ulgi podatkowe

W związku z obecną sytuacją w kraju ustawodawca postanowił wprowadzić nowe ulgi i zwolnienia podatkowe takie jak:

 • Wsteczne rozliczenie straty w PIT i CIT

Podatnicy CIT i PIT, którzy ponieśli stratę w 2020 roku, oraz uzyskali w 2020r. przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym (czyli w 2019 r.), mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku poprzedzającym (2019 r.).

W celu dokonania obniżenia, podatnik składa korektę zeznania za rok 2019r. Nieodliczoną kwotę straty podatnicy będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach tj. w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych – pod warunkiem, że strata z lat ubiegłych będzie pomniejszać dochody z tego samego źródła, z którego podatnik poniósł stratę.

 • Ograniczenie tzw. „ulgi na złe długi”

Nowe przepisy zwolnią dłużników z obowiązku zwiększenia dochodu (stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki) za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020r., o niezapłaconą kwotę na rzecz wierzyciela, jeżeli:

podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;

uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

 • Zwolnienie z PIT świadczenia postojowego

Jeżeli podatnik w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii otrzymuje:

świadczenie postojowe,

zakwaterowanie i wyżywienie od pracodawcy

– to przychody te będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

 • Rezygnacja z uproszczonych zaliczek w PIT i CIT za miesiące marzec- grudzień 2020r.

Ustawodawca zdecydował się na umożliwienie małym podatnikom rezygnacji z uproszczonych zaliczek w PIT i CIT za miesiące marzec–grudzień 2020r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Informację o rezygnacji z tej formy rozliczenia podatnicy przekazują w deklaracji za rok 2020.

 • Odliczenie darowizn w PIT i CIT

Podatnik może odliczyć od dochodu (również przy zaliczkach) darowizny przekazane w 2020r. na przeciwdziałanie COVID-19, na rzecz:

podmiotów wykonujących działalność leczniczą (opieka zdrowotna i transport sanitarny), wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;

Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;

Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Wysokość odliczenia wynosi – dla darowizn przekazanych:

do 30.04.2020r. – 200% wartości darowizny,

w maju 2020r. – 150% wartości darowizny,

od 1.06.2020r. do 30.09.2020r. – 100% wartości darowizny.

 • Zmiany limitów zwolnień

Podwyższa się limity zwolnień przedmiotowych w PIT:

z 1000 zł do 3000 zł w odniesieniu do zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji;

z 6000zł do 10000zł w odniesieniu do zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci;

z 1000 zł do 2000 zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020r. oraz 2021r. świadczeń z ZFŚS;

z 2000 zł do 3000zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020r. oraz 2021r. dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, sfinansowanych ze źródeł innych niż fundusz socjalny, ZFŚS.

 • Jednorazowa amortyzacja

Wprowadzono możliwość dokonywania jednorazowej amortyzacji wartości środków trwałych, nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Chodzi w szczególności o produkcję takich towarów jak: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk etc.

 • Ulga badawczo-rozwojowa w trakcie roku podatkowego

Podatnicy będą mogli skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej już przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Podwójnie odliczone będą mogły zostać na tym etapie jednak wyłącznie koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

 • Ulga IP Box

Podatnicy osiągający w 2020r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które są wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19, mogą już przy obliczaniu zaliczek na CIT i PIT stosować do tych dochodów stawkę 5%.

 • Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości

Ustawa umożliwia Radzie gminy podjęcie uchwały wprowadzającej zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ponadto umożliwiono przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Należy jednak pamiętać, że powyższe decyzje o wprowadzeniu zwolnień i odroczeń są wciąż w rękach samorządów.

Pozostałe istotne zmiany

 • e-Czynny żal

Wprowadzono możliwość składania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, pozwalającego na uniknięcie kary w postaci elektronicznej. Pisma składane w tej formie muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy.

 • Zawieszenie opłaty prolongacyjnej

Ustawodawca zdecydował o niepobieraniu opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożeniu go na raty – poprzednio opłata wynosiła 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej.

Analogicznie w przypadku zawarcia umowy o odroczenie terminu płatności składek ZUS lub umowy o rozłożenie należności na raty składek ZUS, przedsiębiorcy będą zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej.

ŚWIADCZENIA DLA PRACODAWCÓW

 • Rekompensaty z PFRON

Pracodawca może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym składając wniosek o rekompensatę do właściwego ze względu na siedzibę zakładu oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie później niż w terminie 30 dni od dnia wypłaty pracownikom wynagrodzeń za okres przestoju lub zmniejszenia przychodu z tej działalności w danym miesiącu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

 • Świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Przedsiębiorca u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy przez łączny okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Regulacja ma zastosowanie do pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy obowiązującego pracownika. Dopłata wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zachowaniem wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę przy uwzględnieniu dotychczas obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie to jest dofinansowywane do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 • Dofinansowania przyznawane przez Starostę

Starosta może przyznać:

-mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych oraz dofinansowanie należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,

-jednorazowo pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy do wysokości 5 000 z.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia.

Wnioski o dofinansowanie oraz przyznanie pożyczki należy składać do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników.

PRAWO PRACY

 • Ograniczenie odpoczynku dobowego i tygodniowego oraz równoważny czas pracy

Upoważniono pracodawców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019r. do:

-ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego

-zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy,

-zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

 • Zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy

Pracodawca zatrudniający pracowników w przedsiębiorstwie infrastruktury krytycznej, stacji paliw płynnych, stacji gazu ziemnego oraz któremu Prezes rady Ministrów wydał wiążące polecenie może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

-zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji, 

-polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji.

W takim przypadku pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych oraz odmawia udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu.

 • Praca cudzoziemców

– wydłużono okres ważności zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę oraz zezwolenia na pracę sezonową do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

– wydłużono terminy na złożenie kolejnych wniosków o wydanie zezwoleń na pracę; wniosek, należy złożyć nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę określonego w tym zezwoleniu i nie później niż w ostatnim dniu przedłużonego okresu ważności

– cudzoziemiec pracujący na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.

 •  Pracownicy młodociani

Pracodawca ma obowiązek zwolnienia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy. W przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, pracodawcy, z którym została umowa o refundację zachowuje prawo do refundacji.

 • Badania okresowe, wstępne i kontrolne

Zawieszono obowiązek wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii pracodawca i pracownik są wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiczne go lub stanu epidemii. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

POSTĘPOWANIA

 • Nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, bez zmian toczą się jedynie niektóre kategorie sprawy tzw. sprawy pilne: karne dotyczące tymczasowego aresztowania, środków zabezpieczających czy sprawy dotyczące nieletnich, ochrony zdrowia psychicznego oraz czynności mające na celu zabezpieczenie dowodu.
 • W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez sąd powszechny lub wojskowy sprawy pilne będą rozpatrywane przez inny wyznaczony do tego celu sąd.
 • W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez urząd administracji publicznej lub inny podmiot wykonujący zadania publiczne jego zadania będą wykonywane przez inny wyznaczony do tego celu urząd.
 • Zawieszono bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem, jednakże czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w tym okresie są skuteczne.
 • Zawieszono bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych, karnych, karnych skarbowych, w sprawach o wykroczenia, postępowaniach administracyjnych, postępowaniach i kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych i innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.
 • Zawieszeniu ulegają również terminy na milczące załatwienia sprawy, wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie decyzji, organ może jednak wydać decyzję lub podjąć odpowiednie działanie.
 • Zawieszono bieg terminu na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego oraz na złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego.
 • Wstrzymano wykonywanie eksmisji.

UMOWY

Najem i dzierżawa

Z mocy prawa w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000m2, od dnia ustanowienia tego zakazu, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy. Uprawniony do używania powierzchni handlowej (najemca, dzierżawca) powinien złożyć drugiej stronie bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy w terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu.

Należności z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowanie, przypadające na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta.

Przedłużenie do dnia 30 czerwca 2020r. na dotychczasowych warunkach umów najmu lokalu zawartych przed dniem 31 marca 2020r., które miały ulec rozwiązaniu po tym dniu na podstawie oświadczenia woli najemcy złożonego wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu okresu obowiązywania umowy.

Ustanowiono zakaz wypowiadania najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020r.,

Przedłużenie do dnia 30 czerwca 2020r. umów najmu lokali mieszkalnych wypowiedzianych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020r., których termin wypowiedzenia upływa przed dniem 30 czerwca 2020r., na podstawie oświadczenia woli najemcy.

 • Umowy o udział w imprezie turystycznej

W przypadku odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, odstąpienie jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie przez podróżnego lub organizatora turystyki. Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do zatrzymania pobranych środków. Podróżny może jednak wyrazić zgodę na otrzymanie w zamian vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

 • Działalność kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna i sportowa

W przypadku rozwiązania umowy z klientem przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. Klient może jednak wyrazić zgodę na otrzymanie w zamian vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie.

POZOSTAŁE

 • Wiążące polecenia wobec przedsiębiorców

Prezes Rady Ministrów został upoważniony do wydania wiążących poleceń wobec przedsiębiorców. W celu realizacji zadań objętych poleceniem właściwe organy będą zobowiązane do zawarcia umowy z przedsiębiorcą, a wykonywanie zadań objętych umową będzie finansowane ze środków budżetu państwa.

 • Zebrania i uchwały organów kolegialnych spółek handlowych

– Wprowadzono możliwość zwołania posiedzenia rady nadzorczej, zarządu, zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

– Wprowadzono możliwość podejmowana uchwał organu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu

– Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków organów uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

 • Opłaty należne OZZ i opłaty abonamentowe

Wstrzymano pobieranie od przedsiębiorców wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie oraz opłat abonamentowych, pod warunkiem wcześniejszego korzystania z takich utworów oraz uiszczenia tych opłat za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 8 marca 2020 r.

 • Zamówienia publiczne

Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego są zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. W odniesieniu do kary umownych lub odszkodowania z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem oraz zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość. Wykonawca i podwykonawca, uzgadniają odpowiednią zmianę umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Rozszerzono katalog przypadków w których będzie przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy o przypadki niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna i placówki dla osób niepełnosprawnych oraz upoważniono Radę Ministrów do wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego o dalsze okresy. Może oznaczać to w praktyce zwiększenie liczby pracowników korzystających z opieki nad dziećmi.

 • Ceny maksymalne

Wprowadzono możliwość ustalenia w drodze rozporządzenia cen maksymalnych oraz maksymalnych marż hurtowych i detalicznych towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia, bezpieczeństwa ludzi oraz kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

 • Kredyty

Wprowadzono możliwość zmiany warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego przed dniem 8 marca 2020r. mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

 • Przedłużenie ważności orzeczeń oraz wydłużenie terminów

Przedłużono z mocy prawa:

–  ważność orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia, pod warunkiem złożenia w terminie nowego wniosku o wydanie orzeczenia (ważność zachowują karty parkingowe wydawane osobom niepełnosprawnym), 

– ważność orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, niezdolności do samodzielnej egzystencji na okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ich ważności, pod warunkiem złożenia kolejnego wniosku o ustalenie tych uprawnień przed upływem terminu ważności orzeczenia,

– terminy na złożenie wniosku o pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta terminowego, ważność wiz, termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium RP do 30 dni po dniu odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,

– terminy na rejestrację oraz przerejestrowanie pojazdów do 180 dni od momentu zmiany właściciela pojazdu.

Zamknij menu