Analiza porównawcza w dokumentacji TP

Analiza porównawcza, nazywana również benchmarkiem, jest od stycznia 2019 r. obowiązkowym elementem dokumentacji cen transferowych. Przypomnijmy, iż lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera następujące elementy:

  1. opis podmiotu powiązanego,
  2. opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów,
  3. analizę cen transferowych, w tym:

a) analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych, zwaną dalej “analizą porównawczą

lub

b) analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, zwaną dalej “analizą zgodności” – w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności.

c) informacje finansowe.

Przez lata analiza porównawcza stanowiła dodatkowy element dokumentacji i w praktyce notorycznie była pomijana na rzecz dużo bardziej dostępnego dla podatników opisu zgodności. Powodem takiego stanu rzeczy były koszty sporządzenia benchmarku.

Utarło się przeświadczenie, iż jest to element kosztowny, z uwagi na konieczność przygotowywania analiz w oparciu o zewnętrzne bazy danych. Tymczasem nic bardziej mylnego. W pierwszej kolejności powinniśmy bowiem odnieść się do posiadanych przez podatnika danych wewnętrznych, których zdobycie nic nie kosztuje. Co więcej, analizy porównawczej nie można było z automatu zastępować opisem zgodności, jeżeli takie dane istniały. Było to możliwe jedynie w sytuacji braku danych do przeprowadzenia analizy danych porównawczych.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym analiza porównawcza zawiera:

  1. Opis procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazanie źródeł tych danych, wraz z uzasadnieniem doboru kryteriów wyszukiwania oraz istotnych założeń przyjętych na potrzeby dokonania tej analizy;
  2. Dane porównawcze przedstawione w postaci elektronicznej, umożliwiającej ich edycję, grupowanie, sortowanie i przeprowadzanie weryfikacji wykonanych obliczeń. W tym wskaźniki finansowe, przyjęte oraz odrzucone w ramach tej analizy, wraz z ich opisem, odnoszące się do transakcji zawieranych przez podmiot powiązany z podmiotem niepowiązanym (dane wewnętrzne), albo zawieranych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi (dane zewnętrzne), jeżeli są dostępne;
  3. Uzasadnienie powodów przyjęcia do analizy danych z wielu lat lub z jednego roku;
  4. Uzasadnienie wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do analizy, jeżeli został zastosowany;
  5. Opis korekty porównywalności wraz z uzasadnieniem, jeżeli została zastosowana,
  6. Wskazanie wyznaczonego w wyniku tej analizy punktu lub przedziału wraz z opisem miar statystycznych, jeżeli zostały zastosowane.

W naszym odczuciu analiza porównawcza jest, obok analizy funkcjonalnej, najbardziej istotnym elementem dokumentacji TP. Właśnie ona potwierdza, iż ceny stosowane w transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi są zawarte na warunkach, na jakich zawarłyby ją podmioty niepowiązane.

Autor: Karolina Rychter 
Doradca podatkowy

#TPSolutions

Zamknij menu