CO NOWEGO O USŁUGACH KOMPLEKSOWYCH? MF WYJAŚNIA :-)

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług od lat uznawane jest za jeden z bardziej skomplikowanych tematów. Z interpretacji organów skarbowych wynika, że ze świadczeniem usługi złożonej (kompleksowej) mamy do czynienia wówczas, gdy świadczenie usługodawcy jest rozbudowane i obejmuje dwie lub więcej pojedynczych czynności (świadczeń), będących elementami częściowego zobowiązania strony transakcji. Jednocześnie usługa taka, jeśli może zostać uznana za usługę o charakterze złożonym, podlega opodatkowaniu jednolitą stawką podatku od towarów i usług, właściwą dla świadczenia podstawowego, głównego.

Problem zbadało wydawnictwo Wolters Kluwer przedkładając następujący przykład:

Spółka, świadczy usługi projektowe, a następnie realizuje zaprojektowane prace budowlane. Pojawia się pytanie czy na całość usługi (projekt + usługa budowlana) można wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem? Czy też należy osobno wystawić fakturę na projekt i osobno na roboty budowlane? Problem sprowadza się zatem do tego, czy usługa wykonania projektu oraz usługa budowlana to świadczenie kompleksowe?

Opinia MF:

Z przesłanego pytania wynika, że podatnik świadczy usługi projektowe, a następnie realizuje zaprojektowane prace budowlane. To, czy ich sprzedaż będzie opodatkowana na zasadach ogólnych, czy na zasadzie odwrotnego obciążenia, jak również w konsekwencji sposób udokumentowania świadczenia takich usług, zależy między innymi od klasyfikacji statystycznej świadczonych usług oraz np. czy mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym (kompleksowym). Ze względu na powyższe w każdym przypadku należy dokonać szczegółowej weryfikacji świadczonych usług, tak aby ustalić ich faktyczny charakter również z punktu widzenia świadczenia kompleksowego. Odnosząc się zatem do zadanego pytania należy stwierdzić, że przy robotach budowlanych, co do zasady, projekt sam w sobie stanowi odrębną całość, tym samym nie może wraz z usługą budowlaną składać się na jedno świadczenie kompleksowe. Niemniej jednak każdą sprawę należy traktować indywidualnie, zatem w przypadku powstania wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, zainteresowany ma prawo zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej jego konkretnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.”

Zamknij menu