Co powinny zawierać umowy o podziale kosztów (CCA)?

Umowy o podziale kosztów (CCA: Cost Contribution Agreements) są bardzo popularnym rozwiązaniem w grupach podmiotów powiązanych. Pojęcie to bywa często mylone z pojęciem świadczenia usług wewnątrzgrupowych lecz nie są to transakcje tożsame. Poprawne zakwalifikowanie danego zdarzenia biznesowego wymaga przede wszystkim dokładnej analizy zawartej umowy. Podstawowa różnica to jej przedmiot. Dla umów CCA będzie to partycypowanie w kosztach, ryzyku i korzyściach, a nie świadczenie usług. 

Umowa o podziale kosztów nie wymaga formy pisemnej, jednakże dla celów dowodowych warto ją sporządzić. Powinna zawierać następujące informacje:

  • listę uczestników umowy;
  • listę innych przedsiębiorstw powiązanych uczestniczących w działalności w ramach umowy CCA lub tych, które mogą eksploatować lub wykorzystywać wyniki działalności będącej przedmiotem takiej działalności;
  • zakres działalności i konkretne projekty objęte porozumieniem CCA;
  • okres obowiązywania umowy CCA;
  • sposób, w jaki wymierzany jest proporcjonalny udział każdego uczestnika w oczekiwanych korzyściach oraz prognozy stosowane przy tych szacunkach;
  • formę i kwotę początkowego wkładu każdego uczestnika, a także szczegółowy opis sposobu ustalania wartości udziałów początkowych i bieżących;
  • opis zasad księgowych wykorzystywanych przy szacowaniu wydatków i wartości wkładów, stosowanych w sposób spójny dla wszystkich uczestników umowy;
  • podział przewidywanych obowiązków i zadań związanych z działalnością w ramach umowy między uczestnikami porozumienia a innymi przedsiębiorstwami;
  • procedury przystąpienia, odstąpienia lub wygaśnięcia umowy;
  • przepisy przewidujące płatności wyrównawcze lub korektę warunków porozumienia w celu odzwierciedlenia zmiany okoliczności ekonomicznych.

W razie zmiany składu uczestników umowy CCA, każdorazowo należy dokonać analizy konieczności zastosowania opłat dla wejścia do umowy CCA nowych uczestników (tzw. buy-in-payment) oraz wyjścia z umowy (tzw. buy-out-payment).

Wejście do umowy CCA i wyjście z umowy CCA

Przy wejściu do porozumienia o partycypacji kosztów nowi uczestnicy mogą otrzymywać dodatkowe korzyści wynikające z faktu, iż CCA jest już realizowana, a ich etap jest w mniejszym lub większym stopniu zaawansowany. Natomiast przy wychodzeniu uczestnika należy przeanalizować czy nie należy mu się dodatkowe wynagrodzenie lub rekompensata od pozostałych stron umowy za dokonany wkład w umowę CCA.

Problematyczna wycena

Co do zasady umowa CCA między niezależnymi podmiotami jest zawierana na warunkach rynkowych. Zgodnie z Wytycznymi OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) nie ma uniwersalnych zasad, które należy stosować przy wycenie takiej transakcji. Podstawowym celem jest oszacowanie oczekiwanych korzyści, które mogą być osiągnięte przez każdego z uczestników porozumienia i przypisanie im proporcjonalnych wkładów.

Może to być określone np. na podstawie oczekiwanych oszczędności wynikających z wdrożenia CCA lub na podstawie klucza alokacji.

Jeżeli natomiast przedmiotem umowy CCA jest opracowanie patentów czy innych wartości niematerialnych, przy powiązaniu wkładów z oczekiwanymi korzyściami, należy również wziąć pod uwagę prognozy biznesowe. Aby odzwierciedlić zmianę wartości pieniądza w czasie, należy zdyskontować wartość korzyści. Mogą one bowiem występować w różnych horyzontach czasowych i ciągnąć się latami.

Autor: Karolina Rychter

Doradca Podatkowy

#TPSolutions

Zamknij menu