Czy wypłata dywidendy powoduje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

Pomimo upływu ponad 1,5 roku od wejścia w życie nowelizacji przepisów o cenach transferowych, wprowadzona z dniem 01 stycznia 2019 r. definicja „transakcji kontrolowanej”, mająca zastosowanie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nadal budzi wątpliwości interpretacyjne.

Dnia 03 sierpnia 2020 r. swoje obiekcje w formie interpelacji zgłosił poseł Koalicji Obywatelskiej, Michał Jaros. Jego zdaniem pojęcie „transakcja kontrolowana” obejmuje swoim zakresem szeroki krąg zdarzeń gospodarczych. Wobec powyższego powstają wątpliwości czy w określonych przypadkach powstanie obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jedną z takich sytuacji jest wypłata dywidendy przez spółkę kapitałową na rzecz udziałowców – podmiotów powiązanych.

W odpowiedzi, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Jan Sarnowski wskazał, że kluczowe dla oceny postania obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych jest właściwe rozumienie pojęcia „działania o charakterze gospodarczym”, wskazane w ustawach. Zdaniem Ministerstwa, działanie takie jest równoznaczne z czynnościami zarobkowymi, mającymi na celu wypracowanie zysku.

Dywidenda, jako wynagrodzenie za zaangażowany przez udziałowców lub akcjonariuszy kapitał, stanowi konsekwencję działalności zarobkowej prowadzonej przez spółkę i ściśle wiąże się z funkcjonowaniem spółek kapitałowych. Sama w sobie nie stanowi jednak działania zarobkowego, wobec czego nie można jej zakwalifikować do „działań do charakterze gospodarczym”. Ponadto, jak wynika z regulacji zawartych w Kodeksie spółek handlowych, decyzja o jej wypłacie leży w gestii odpowiednich organów spółek – zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Wobec powyższego, wypłata dywidendy nie powoduje powstania obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

#TPSolutions

Autor: Mateusz Dettlaff

Asystent Doradcy Podatkowego

Zamknij menu