Dane lokalizacyjne a RODO

Przetwarzanie danych geolokalizacyjnych, tak jak każdych innych danych osobowych musi odbywać się zgodnie z przyjętymi zasadami w przepisach prawa krajowego i unijnego. Ustawa o ochronie danych osobowych będąca implementacją unijnej dyrektywy 95/46/WE zawiera szereg praw i obowiązków stron uczestniczących w procesie przetwarzania danych osobowych.  

Ustawa, nakłada obowiązek dochowania szczególnej staranności w procesie przetwarzania danych osobowych. Ustanawia ona między innymi podstawowe zasady przetwarzania danych (art. 26 ust. 1), takie jak legalność, celowość, adekwatność oraz ograniczenie okresu czasu przez jaki dane mogą być przetwarzane. Obowiązkiem każdego administratora jest należyte poinformowanie osób, których dane są przetwarzane o kluczowych elementach przetwarzania danych zgodnie z art. 24 UODO oraz art. 12, 13 i 14 RODO, a przede wszystkim o celu zbierania danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także o możliwości cofnięcia zgody. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO oraz art. 6 ust 1 pkt a) RODO, najczęstszą podstawą do przetwarzania danych osobowych, w tym danych geolokalizacyjnych, jest zgoda użytkownika. Zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. 

Na mocy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, zobowiązano operatorów telekomunikacyjnych do udostępniania właściwemu ministrowi danych o lokalizacji użytkowników, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub osób objętych kwarantanną. 

Zgodnie z przepisem ustawy w takim przypadku zgoda użytkownika nie jest wymagana. 

Dane osób zdrowych mogą być również przekazywane przez operatorów komunikacyjnych, jednakże po uprzedniej anonimizacji tych danych, zaś anonimizacja danych lokalizacyjnych w celu przeciwdziałania COVID-19 nie stanowi czynności przetwarzania. 

Jak wynika z komunikatów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych działania podejmowane w związku z ochroną zdrowia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych nie stoją w sprzeczności z zasadami przetwarzania danych i nie naruszają RODO. 

Zgodnie z motywem 46 RODO przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się.

Innovations Tax & Legal Care

Autorzy:

Magdalena Raniszewska – radca prawny

Karolina Gałka – aplikant radcowski

Zamknij menu