Dekalog wyzwań cyfrowych

„Dekalog wyzwań cyfrowych” to dziesięć obszarów problemowych, którymi ma zająć się grupa ekspertów rządowo-samorządowych. Wśród celów ma znaleźć się między innym zapewnienie cyberbezpieczeństwa, efektywności działania oraz optymalizacji kosztów samorządowych systemów IT. 

Głównym celem uchwalonego w 2019 roku Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jest informatyzacja państwa i społeczeństwa poprzez wdrożenie opartych na nowoczesnych technologiach zmian systemowych całych sektorów gospodarki. Aby osiągnąć ten cel konieczne będzie wprowadzenie odpowiednich zmian również na poziomie samorządowym. Współpraca między resortem cyfryzacji a samorządami w ramach Programu ma zaowocować ustaleniem podziału zadań w zakresie cyfryzacji pomiędzy rządowym centrum a samorządami wojewódzkimi i lokalnymi. Współpraca z samorządem miałaby odbywać się w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jak wskazuje Pełnomocnik rządu ds. współpracy z administracją samorządową RP zespół ds. społeczeństwa informacyjnego Komisji mógłby opracować tzw. kodeks cyfrowy, będący w założeniu jednym aktem prawnym, który zbierze wszystkie zagadnienia związane z szeroko pojętą informatyzacją. W tym celu Pełnomocnik sformułował tzw. dekalog wyzwań cyfrowych stanowiący 10 najważniejszych punktów, którymi na zająć się Komisja. 

Zagadnieniami wskazanymi przez pełnomocnika są między innymi: 

  • standaryzacja cyfrowych usług publicznych i utworzenie platformy rozwiązań „smart city”, a także wsparcie samorządów krajowymi platformami celowymi (np. do systemowej obsługi danin publicznych), na których mniejsze JST mogłyby realizować swoje usługi bez inwestowania w systemy IT, 
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa, efektywności działania oraz optymalizacji kosztów samorządowych systemów IT, dzięki wykorzystaniu Systemu Zapewniania Usług Chmurowych „ZUCH”, 
  • wsparcie samorządów przez Ministerstwo Cyfryzacji i jego jednostki w zakresie zapewnienia infrastruktury cyfrowej dla szkół – w oparciu o działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, 
  • prace nad tematyką big data w samorządach: architekturą danych administracji, standaryzacją danych, porządkowaniem zasobów, 
  • stworzenie centralnego punktu wsparcia dla samorządów w zakresie cyfryzacji, w kontekście współdziałania systemów centralnych, regionalnych i lokalnych – punkt konsultacyjny online, 
  • standaryzacja i udostępnienie jednolitego rozwiązania elektronicznego obiegu dokumentów w modelu chmurowym, 
  • wsparcie powstawania informatycznych centrów usług wspólnych oraz stworzenie systemu doskonalenia zawodowego dla informatyków, 
  • określenie przebiegu „linii demarkacyjnej” między projektami finansowanymi centralnie (z programów operacyjnych POPC i POWER) i Regionalnymi Programami Operacyjnymi w perspektywie budżetowej UE 2021-2027, 
  • uzgodnienie i wdrożenie nowego modelu zapewnienia skutecznej informacji, konsultacji i dokonywania uzgodnień między samorządami a Ministerstwem Cyfryzacji – poprzez bieżące działania podejmowane przez pełnomocnika. 

Pandemia i związane z nią ograniczenia mogą niewątpliwie przyczynić się do przyśpieszenia działań stojących zarówno przed pełnomocnikiem ministra cyfryzacji, jak i samorządowcami. 

Innovations Tax & Legal Care

Autorzy:

Magdalena Raniszewska – radca prawny

Karolina Gałka – aplikant radcowski

Zamknij menu