Tarcza 3.0 wprowadziła do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  na mocy  art. 15zzs1 oraz art. 15zzs4 możliwość przeprowadzenia przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku tzw. e-rozprawy. Osoby uczestniczące w e-rozprawie nie muszą przebywać w budynku sądu. Wprowadzone zmiany mają zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia osób uczestniczących w rozprawie, jak również umożliwić obywatelom szerszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości, gdyż w związku z wprowadzeniem stanu epidemii co do zasady odbywały się jedynie rozprawy w sprawach należących do katalogu spraw pilnych wynikających ze specustawy bądź uznanych za pilne na mocy zarządzenia Prezesa Sądu.  Wskazuje się też, że przeprowadzenie rozprawy za pomocą środków przekazu na odległość umożliwi zmniejszenie zaległości i rozładowanie natłoku spraw oczekujących na rozpoznanie w sądach.   

Zgodnie z nowelizacją rozprawy i posiedzenia jawne przy bezpośrednim udziale i obecności stron, pełnomocników i świadków będą mogły odbywać się jedynie wyjątkowo, gdy rozpoznanie sprawy w tradycyjnej formie nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących. O tym, czy rozprawa albo posiedzenie jawne nie wywoła zagrożenia dla zdrowia ich uczestników zadecyduje  przewodniczący składu sędziowskiego. 

Nowe zasady procedowania mają obowiązywać przez dość długi czas.  Przeprowadzenie e-rozprawy będzie bowiem możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.     

Ustawodawca przewidział dwa modele procedowania w ramach zdalnej rozprawy. Osoby uczestniczące w e-rozprawie mogą przebywać w budynku sądu, bądź będą mogli połączyć się z sądem z dowolnej lokalizacji. Podobnie jak w przypadku decyzji o przeprowadzeniu e-rozprawy, o tym czy dana osoba ma przebywać w budynku sądu czy poza zadecyduje przewodniczący. 

Za przeprowadzenie e-rozprawy w budynku sądu w całości odpowiadać będzie Sąd. Strona, uczestnik postępowania, świadek, biegły czy pełnomocnik tak jak dotychczas muszą jedyni stawić się na odpowiedni termin posiedzenia. 

Gdy osoby uczestniczące nie będą przebywać w budynku sądu muszą one zapewnić we własnym zakresie odpowiedni sprzęt techniczny umożliwiający rejestrację dźwięku i obrazu oraz dobrej jakości połączenie internetowe z sądem. Narzędziem do przeprowadzenia e-rozprawy może być: laptop, tablet, telefon komórkowy, które są zaopatrzone w kamerę i urządzenia dźwiękowe. Mimo zdalnej formy procedowania powinna zostać zachowana powaga sądu. Osoba uczestnicząca w posiedzeniu powinna przebywać w miejscu, które zapewnia jej ciszę i spokój. Przewodniczący może również ustalić, w jakim pomieszczeniu i z kim przebywa osoba uczestnicząca w e-rozprawie.  

Szczegółowe regulacje odnośnie tej formy przeprowadzenia rozprawy powinny zostać wydane w najbliższym czasie w postaci stosownych regulaminów.

Innovations Tax & Legal Care

Autorzy:

Magdalena Raniszewska – radca prawny

Karolina Gałka – aplikant radcowski

Zamknij menu