FAKTURA KORYGUJĄCA – KONIECZNE POTWIERDZENIE JEJ ODBIORU?

Co do zasady organy podatkowe stały dotychczas na stanowisku, że skorygowanie należnego podatku VAT możliwe jest wyłącznie po otrzymaniu przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.  

Odmienne stanowisko zaprezentował jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 7 maja 2020 r. interpretacji indywidualnej. Zapytanie podatnika dotyczyło dwóch sytuacji: wysłania korekty listem poleconym oraz sytuacji, w której na podstawie systemów księgowych podatnik wiedział, że kontrahent otrzymał fakturę korygującą. 

Zdaniem Dyrektora KIS w pierwszej z przedstawionych sytuacji samo wysłanie korekty faktury nie daje możliwości skorygowania rozliczeń VAT. Wysłanie korekty listem poleconym nie świadczy bowiem o tym, że kontrahent dowiedział się o korekcie, co z kolei jest warunkiem koniecznym możliwości korekty rozliczeń. 

Drugi z przedstawionych przez podatnika przypadków dotyczył możliwości udowodnienia otrzymania korekty przez kontrahenta za pomocą systemów księgowych. Podatnik nie otrzymał bowiem fizycznego potwierdzenia odbioru faktury korygującej, jednak skorygował swoje należności, co zostało wykazane w systemie księgowym. Dyrektor KIS uznał, że w takim przypadku zachodzi domniemanie otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta, w związku z czym podatnik może bez otrzymania potwierdzenia otrzymania faktury dokonać korekty rozliczeń VAT. 

Stanowisko Dyrektora KIS oznacza zatem, że otrzymanie faktur korygujących może być udokumentowane również w formie elektronicznej w miejsce dokonywanych dotychczas w formie fizycznych, papierowych potwierdzeń odbioru, tzw. zwrotek.  

TaxProceedingsSupport 

Autorzy:

Adam Borawski – Doradca Podatkowy

Mateusz Dettlaff – Asystent Doradcy Podatkowego

Zamknij menu