Jak rozumieć pojęcie straty podatkowej w kontekście zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

W interpretacji indywidualnej z dnia 05-11-2020 (0114-KDIP2-2.4010.249.2020.1.RK) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział na pytanie Wnioskodawcy dotyczące tego, czy przez podmiot, który „nie poniósł straty podatkowej” w roku podatkowym, należy rozumieć podmiot, który nie poniósł takiej straty z tego źródła przychodów w ramach którego opodatkowane są transakcje dokonywane przez ten podmiot?

Zgodnie z art. 11n pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.), (dalej: ustawa o CIT) obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

a) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6, [zwolnienia podmiotowe – np. dla jednostek budżetowych]

b) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a, [dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomiczne oraz uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu nowych inwestycji]

c) nie poniósł straty podatkowej;

Wnioskodawca wyraził we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wątpliwość – jak powinno się rozumieć przepis zawarty w lit. c przywołanego przepisu.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca oraz Kontrahent wyodrębniają dwa źródła dochodów, tj. dochód z zysków kapitałowych oraz dochody z innych źródeł przychodów. Wnioskodawca w 2019 roku nie poniósł straty podatkowej z żadnego źródła przychodów, natomiast Kontrahent Spółki, podmiot powiązany kapitałowo, w roku 2019 osiągnął ogólnie dodatni wynik podatkowy, na który składał się:

  • dochód z innych źródeł przychodów oraz
  • strata z zysków kapitałowych.

Problem przedstawiony zatem we wniosku dotyczy rozstrzygnięcia, czy jeżeli podmiot poniósł stratę podatkową z jednego ze źródeł przychodów i osiągnął dodatni wynik podatkowy na innych źródłach przychodów, w ramach którego opodatkowane są transakcje dokonywane z podmiotem powiązanym – będzie spełniać przesłanki zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Jak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej warunek dotyczący zwolnienia z przygotowania dokumentacji cen transferowych należy uznać za spełniony, gdy żaden z podmiotów powiązanych będący stroną transakcji kontrolowanej nie poniósł straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się tę transakcję. Brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11n pkt 1 lit. c updop, należy ustalić w oparciu o stratę ze źródła przychodów, do którego zalicza się transakcję podlegającą temu obowiązkowi. Jeżeli transakcja dotyczy określonego źródła przychodów to należy zbadać, czy podatnik poniósł stratę tylko z tego źródła. Jednocześnie, wystąpienie straty z innego źródła przychodów jest w tej sytuacji bez znaczenia.

Podsumowując Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że przez podmiot, który „nie poniósł straty podatkowej” w roku podatkowym należy rozumieć podmiot, który nie poniósł takiej straty z tego źródła przychodów, w ramach którego opodatkowane są transakcje dokonywane przez ten podmiot.

Odnosząc się do powyższego można dojść do wniosku, że nawet w przypadku uzyskania ujemnego wyniku podatkowego osiągniętego całościowo z działalności – jeżeli podatnik nie uzyskał straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się transakcja – będzie spełniał przesłankę nieponiesienia straty podatkowej określonej w art. 11n pkt 1 lit. c ustawy o CIT.

TP Solutions

Autorzy:

Karolina Rychter – Doradca Podatkowy

Maria Baranowska – Asystent Doradcy Podatkowego

Zamknij menu