KOLEJNY ELEMENT NALEŻYTEJ STARANNOŚCI. UŁATWIENIE DLA PODATNIKÓW CZY NIEPOTRZEBNA KOMPLIKACJA?

Dnia 9 maja b.r. nowelizacja ustaw o podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych została przyjęta przez sejm. Według tej zmiany, przedsiębiorcy będą zobowiązani do weryfikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy podmiot znajduje się w wykazie (tzw. białej liście VAT) na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Konsekwencją braku weryfikacji tejże informacji będzie to, iż, niektóre kwoty zapłacone na rachunek bankowy inny niż uwierzytelniony nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodu.

Wspomniana biała lista VAT ma według projektu zostać wdrożona 1 września 2019 roku i zawierać wszystkie informacje o statusie podatników VAT, co w teorii znacznie usprawni proces wyszukiwania danych o innych podmiotach gospodarczych.

Wykaz będzie zawierał informacje takie jak:

 1. firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
 2. numer, za którego pomocą podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 3. numer REGON, o ile został nadany;
 4. numer PESEL, o ile podmiot go posiada;
 5. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 6. adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 7. adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej;
 8. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 9. imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 10. imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 11. daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 12. podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 13. numery rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

W konsekwencji podatnik, żeby dopełnić należytej staranności będzie musiał sprawdzić czy podmiot, z którym dokonuje czynności jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Jeżeli okaże się, że nie posiada on takiego statusu, powinien prześledzić historię uzyskania lub utraty wpisu do rejestru. Dokładna weryfikacja może zatem wymagać kilkukrotnego wyszukiwania tego samego kontrahenta, co zdecydowanie stanowi pewnego rodzaju ciężar.

W projekcie ustawy możemy również przeczytać o kolejnych ograniczeniach dotyczących płatności powyżej 15 tys. zł. Dotychczas płatności takie nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu, jeżeli były uregulowane gotówką. Jednakże od stycznia 2020 roku dokonanie zapłaty na rachunek inny niż uwierzytelniony, skutkować będzie niemożnością zakwalifikowania takiego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu. Ponadto, po dokonaniu wpłaty powyżej 15 tys. zł na rachunek bankowy kontrahenta, który nie odprowadzi z tytułu takiej transakcji podatku od towarów i usług, nabywca jest solidarnie odpowiedzialny ze sprzedawcą.

Ustawodawca przewidział możliwość uniknięcia powyższych sankcji. Aby uwolnić się od ww. przykrych konsekwencji należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy, w ciągu 3 dni od nadania błędnego przelewu bądź dokonać zapłaty za pomocą metody split payment.

Dane zgromadzone w wykazie będą aktualizowane na bieżąco tzn. raz na dobę, w dni robocze. Co istotne, Szef KAS będzie miał uprawnienia do tego, by na wniosek podmiotu lub z urzędu zmienić, usunąć lub sprostować dane niezgodne ze stanem rzeczywistym – jeżeli dane te nie dotyczą danych osobowych.

autor: Maria Baranowska

Asystent Doradcy Podatkowego

Zamknij menu