KONIEC Z ANONIMOWOŚCIĄ AKCJONARIUSZY

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 30 sierpnia 2019 roku wprowadza sporo nowych rozwiązań, dzięki którym zachowanie anonimowości przez akcjonariuszy będzie niemalże niemożliwe.

Od 1 stycznia 2021 roku akcje prywatnych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych podlegać będą obowiązkowej dematerializacji. Co za tym idzie – także obowiązkowej rejestracji poprzez stworzenie jawnych rejestrów akcjonariuszy, w którym będą zawarte dane o strukturze akcjonariatu oraz tożsamości akcjonariuszy spółek.

Co to oznacza w praktyce? Akcje stracą postać dokumentu i przyjmą formę zapisu cyfrowego. Akcjonariusze będą podlegać obowiązkowi ujawnienia w rejestrze.

Rejestr akcjonariuszy – co i jak?

Rejestr prowadzony będzie przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny, np. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, dom maklerski czy bank prowadzący działalność maklerską. 

W rejestrze znajdą się podstawowe informacje dotyczące spółki a także szczegółowe dane dotyczące akcji i akcjonariuszy, tj. imię i nazwisko (firma) akcjonariusza, adres zamieszkania (siedziba) akcjonariusza. Wpisy w rejestrze dokonywane będą na żądanie spółki lub osoby mającej w tym interes prawny. Na żądanie akcjonariusza posiadającego prawa głosu z akcji, podmiot prowadzący rejestr wystawi imienne świadectwo rejestrowe. Zostanie w nim wyszczególniony zakres uprawnień przysługujących wnioskodawcy w związku z akcjami. Średni roczny koszt prowadzenia rejestru przez wyspecjalizowany podmiot oscylował będzie  w granicach 6 tys. zł.

Nie tylko akcje

Obowiązkowej dematerializacji podlegać będą oprócz akcji inne tytuły uczestnictwa w dochodach spółki. Między innymi świadectwa założycielskie i świadectwa użytkowe. Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie zbywania akcji na okaziciela. Po nowelizacji zbycie akcji na okaziciela oraz akcji imiennych będzie dochodziło do skutku wyłącznie z chwilą wpisu odpowiedniej wzmianki w rejestrze akcjonariuszy.

Warto zdążyć w terminie – przewidziane sankcje

Pomimo tego, iż główne zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r., nowelizacja nakłada na spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne obowiązek dokonania szeregu czynności przygotowawczych już w 2020 roku.

1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie obowiązek posiadania przez spółkę strony internetowej dla celów zamieszczania na niej ogłoszeń wymaganych przez prawo lub status spółki. Spółka ma obowiązek pięciokrotnie wezwać swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (w tym pierwsze wezwanie powinno zostać dokonane do 30 czerwca 2020). Przed pierwszym wezwaniem spółka ma obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie rachunku papierów wartościowych z podmiotem uprawnionym do prowadzenia takiego rachunku.

Niewywiązanie się ze wskazanych wyżej obowiązków zagrożone jest sankcją w postaci grzywny do 20000 zł nakładaną na osoby uprawnione do reprezentacji spółki w tym także na prokurentów (osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych.

Zamknij menu