Kto może ubiegać się o świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z COVID-19?

Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku znowelizowano tzw. specustawę w sprawie zapobiegania i zwalczania COVID- 19. Nowelizacja ma na celu zniwelowanie skutków społeczno-gospodarczych związanych z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz ograniczeniami nałożonymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia. Jednym z rozwiązań tzw. Tarczy Antykryzysowej obejmującej działania wspomagające płynność finansową przedsiębiorców w dobie pandemii jest możliwość ubiegania się o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  

Aby móc ubiegać się o przyznanie świadczeń z Funduszu przedsiębiorca musi spełnić kryteria określone w ustawie: 

  • nie może on zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.  
  •  nie może również spełniać przesłanek ogłoszenia upadłości, 
  • musi wykazać odpowiedni spadek obrotów gospodarczych.  

Świadczenia mają być wykorzystane na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne tych pracowników należnych od pracodawcy. Warunkiem koniecznym skorzystania z dofinansowanie jest również dopełnienie formalności związanych z wprowadzeniem przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Zgodnie z ustawą warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu pomiędzy pracodawcą i organizacjami związkowymi, a jeżeli u pracodawcy nie występują organizacje związkowe – z przedstawicielami pracowników. 

Z uwagi na odrębne mechanizmy wypłaty świadczeń pracodawca może skorzystać z dofinansowania albo w związku z przestojem albo w związku z obniżeniem pracownikom wymiaru czasu pracy

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dopłata do wynagrodzenia pracownika wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy obowiązującego pracownika.  

Pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zachowaniem wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę przy uwzględnieniu dotychczas obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie jest dofinansowywane do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.  

Dofinansowanie nie obejmuje najwyższych wynagrodzeń. Przysługuje jedynie do wynagrodzeń tych pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.  

Posługując się przykładami można zaobserwować faktyczny spadek kosztów zatrudnienia pracowników:   Pracodawca objął pracownika przestojem ekonomicznym. Pracownik zarabiał 5 000 zł, a łączny koszt zatrudnienia takiego pracownika (ze składkami na ubezpieczenie społeczne) wynosił dla firmy 6 000 zł. W momencie objęcia pracownika przestojem firma może obniżyć jego wynagrodzenie do wynagrodzenia minimalnego, tj. 2600 zł. W takiej sytuacji otrzyma dofinansowanie z FGŚP w wysokości 1300 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od niej za pracownika (ok. 250 zł). Sama zapłaci 1300 zł i należne składki. W takiej sytuacji koszt zatrudnienia takiego pracownika maleje dla firmy z 6 000 zł miesięcznie do ok. 1550 zł, tj. o ok. 75 proc.  

Regulacja ma zastosowanie do pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń. Świadczenia z FGŚS przysługują przez łączny okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.  

Co istotne przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Oznacza to w praktyce, iż przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania części wynagrodzenia pracowników zarówno z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych oraz z Funduszu Pracy. 

Dodatkowym wymogiem jaki musi spełnić przedsiębiorca, który otrzymał wypłatę świadczeń z Funduszu z uwagi na fakt, iż wprowadzenie tego rodzaju świadczeń ma na celu przede wszystkim ochronę miejsc pracy jest zakaz wypowiadania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń oraz po zakończeniu tego okresu przez okres odpowiadający liczbie miesięcy pobierania świadczeń.

 

#Prawimy o Prawie

Autor: Karolina Gałka

aplikant radcowski

Zamknij menu