Likwidacja deklaracji VAT-7 i nowy JPK_VAT

Od 1 kwietnia 2020 r. dużych podatników, a od 1 lipca 2020 r. pozostałych podatników, czekają duże zmiany w przygotowaniu JPK_VAT i składaniu deklaracji podatkowych VAT-7. Ministerstwo Finansów wskazuje, iż zmiany mają na celu ujednolicenie i usystematyzowanie danych dotyczących transakcji dokonywanych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą.

W wyniku tych zmian likwidacji ulegnie obowiązek składania niektórych deklaracji VAT. Dane dotychczas w nich przekazywane będą ujmowane w strukturze przekształconego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nowy JPK będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację i ewidencję VAT. Składać się on będzie z części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej. Część deklaracyjna zawierać będzie informacje, które dotychczas składane były w deklaracjach VAT-7 oraz VAT-7K, czyli dane o wysokości podatku należnego oraz naliczonego. Część ewidencyjna natomiast zawierać będzie wiele bardzo szczegółowych danych o transakcjach zarówno sprzedaży, jak i zakupu, m. in. wartości netto oraz kwoty należnego podatku. Ponadto podatnicy będą mieli obowiązek umieszczenia w ewidencji również takich informacji, jak termin i forma płatności oraz klasyfikacji sprzedaży.

Podatnicy nie będą więc musieli składać dwóch dokumentów — pliku JPK_VAT oraz deklaracji. Wyślą za to jeden plik zawierający wszelkie wymagane dane. Będzie on wysyłany w terminie właściwym do złożenia deklaracji VAT, czyli do 25 dnia następnego miesiąca lub do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Obowiązek składania nowego pliku JPK będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. Od tej daty będzie on jednak dotyczyć tylko dużych podatników. Pozostali podatnicy będą podlegać obowiązkowi dopiero od dnia 1 lipca 2020 roku. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by przejść na wysyłanie deklaracji i ewidencji w formie nowego JPK wcześniej, niż zakłada obowiązkowy termin. 

Podatnicy rozliczający się miesięcznie będą zobowiązani do składania pliku JPK_V7M, natomiast rozliczający się kwartalnie składać będą JPK_V7K.

Dodatkowym uproszczeniem, które zostanie wprowadzone, będzie brak obowiązku dołączania dotychczas wymaganych przy składaniu deklaracji VAT załączników dotyczących wniosku o zwrot podatku, ulgi na złe długi oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku — VAT-ZZ, VAT-ZD oraz VAT-ZT. Zostaną one zastąpione polami wyboru w zmienionej strukturze pliku JPK.

Wejście w życie zmienionego sposobu raportowania niesie jednak za sobą pewne trudności. Przedsiębiorcy muszą przede wszystkim zweryfikować, w jakich systemach w przedsiębiorstwie znajdują się dane, które wymagane będą przez nowe JPK. Należy również przeanalizować, czy wprowadzenie w firmie nowego sposobu raportowania nie będzie wymagać zaangażowania dodatkowych zasobów, na przykład ludzkich, spoza działu finansowo-księgowego.

Należy mieć jednak na uwadze, że obowiązek składania JPK przez przedsiębiorców pozwoli urzędom skarbowym na szybszą i dużo dokładniejszą kontrolę przeprowadzanych transakcji. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości stwierdzonych w przesyłanych przez przedsiębiorców strukturach naczelnik urzędu skarbowego będzie wzywać do ich skorygowania. Jeżeli jednak podatnik nie uczyni tego w ciągu 14 dni, zostanie na niego nałożona kara 500 zł za każdy stwierdzony błąd. Z tego powodu podatnicy powinni zweryfikować, czy w ich przedsiębiorstwie istnieje system, który pozwoli na sprawne i terminowe dokonywanie korekt.

Podatnicy powinni także pamiętać, że nowy sposób przygotowywania pliku JPK zwolni ich jedynie z obowiązku przesyłania deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-27. Pozostałe deklaracje, takie jak VAT-10, VAT-12 czy VAT-14 nadal będą przygotowywane i przesyłane na dotychczasowych zasadach.

#TaxProceedingsSupport 

Autor: Adam Borawski

Doradca Podatkowy

Zamknij menu