Nowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie cen transferowych – formularz TP-R

Powoli opada kurz po 30 września, kiedy minął termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych
i złożenia oświadczenia o jej posiadaniu. Nie oznacza to jednak, że ten temat można odłożyć na półkę. Ostatni kwartał tego roku podatnicy powinni przeznaczyć na przygotowanie się do nowego obowiązku, jakim będzie złożenie informacji o cenach transferowych za rok 2019.

Goodbye CIT-TP i PIT-TP

Informacja o cenach transferowych (TP-R) zastępuje sprawozdanie CIT-TP i PIT-TP, które było obowiązkowe dla podatników osiągających przychody powyżej 10 mln euro (wg przepisów obowiązujących w latach 2017-2018). Formularz TP-R jest formą raportowania cen transferowych w formie elektronicznej. Ma zapewnić podatnikom realizację obowiązku sprawozdawczego, jednocześnie zapewniając wysoką efektywność typowania podatników do kontroli w obszarze cen transferowych.

Informacja zawierać będzie następujące elementy: wskazanie celu złożenia informacji o cenach transferowych (złożenie/korekta informacji) oraz okresu, za jaki jest składana; dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację o cenach transferowych i podmiotu, dla którego jest składana informacja; ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych; informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych; informacje dotyczące metod i cen transferowych; dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. Wypełnione informacje o cenach transferowych podatnicy przekażą Szefowi KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Pierwszy raz w 2020 roku, za rok podatkowy 2019.

Większy nakład administracyjny

Zakres informacji przekazywanych na formularzu jest znacznie szerszy, niż na drukach obowiązujących poprzednio. Przede wszystkim zawiera dane finansowe dotyczące osiąganych wyników na transakcjach z podmiotami powiązanymi. Umożliwi to KAS typowanie do kontroli podatników, których wyniki finansowe odbiegają od przedziału typowego dla danej branży.

Ministerstwo Finansów uważa, iż opracowanie TP-R nie będzie wiązało się z dużym nakładem pracy, ponieważ dane niezbędne do sporządzenia wynikają na wprost z opracowanej dokumentacji. Jednak naszym zdaniem sprostanie nowym obowiązkom będzie wymagało od podatników większego nakładu administracyjnego niż w przypadku formularzy CIT/TP lub PIT/TP.

Co   ważne,  skorzystanie przez podatnika ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego (m.in. dla niektórych transakcji krajowych), nie zwalnia z obowiązku ujęcia takich transakcji w raporcie TP-R i złożenia go w obowiązującym terminie.

Konsekwencje uchylenia obowiązku

Uchybienia obowiązkom w zakresie TP-R będą wiązać się z dotkliwymi sankcjami osobistymi. W przypadku niezłożenia raportu TP-R, złożenia go po terminie czy zaraportowania informacji nieprawdziwych, Kodeks Karny Skarbowy przewiduje karę grzywny do wysokości 720 stawek dziennych. Koniec roku to zatem idealny moment aby dokonać rzetelnej analizy rynkowości prowadzonych rozliczeń i rzetelnie przygotować się do złożenia informacji za rok 2019.

Zamknij menu