Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej – co nowego?

27 lutego 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej, która ma na celu ujednolicenie polskich przepisów dotyczących wynalazków do przepisów Konwencji o patencie europejskim. Jakich nowości możemy się spodziewać?

Przede wszystkim uwagę zwrócić należy na art. 28 ustawy, w którym wymieniony został katalog rzeczy, które nie mogą być uznawane za wynalazki.

W dotychczasowym brzmieniu art. 28 za wynalazki nie uważa się w szczególności:

1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;

2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym;

3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;

4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;

41) wytworów lub sposobów, których:

a) możliwość wykorzystania nie może zostać wykazana, lub

b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego

— w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;

5) programów do maszyn cyfrowych;

6) przedstawienia informacji.

Po nowelizacji pkt. 3 powyższego przepisu, zastąpiony zostanie zapisem zbliżonym do art. 52(2c) KPE, który stanowi, że “za wynalazki nie uważa się m.in. schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej”.

Ponadto nowelizacja zwiększa możliwość uzyskania ochrony patentowej w kategorii gier. Konwencja o patencie europejskim stanowi, że środki przeprowadzania reguł gry mogą mieć charakter techniczny, a jeżeli uda się wykazać, że są nowe i nieoczywiste, będzie możliwość uznania ich za patentowalne.

Równie istotna kwestia odnosi się do wynalazków wspomaganych komputerowo. Uściślony został przepis art. 33 ustawy pwp, który wprowadza wymóg wskazania problemu technicznego do rozwiązania przez wynalazek zgłoszony do ochrony, z kolei zaś w zastrzeżeniach ochronnych likwiduje wymóg oddziaływania na materię.

#Innovations Tax & Legal Care

Autor:

Magdalena Raniszewska – radca prawny

Sara Lipner – prawnik

Zamknij menu