Nowy JPK_V7M i JPK_V7K już od 1 października

Za okresy od 1 października 2020 r. podatnicy będą zobowiązani do składania jednej struktury tj. JPK_V7M i JPK_V7K zamiast osobnej deklaracji oraz pliku JPK_VAT.

Czym jest nowa struktura i od kiedy obowiązuje?

Nowy JPK będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy) za okresy od 1 października 2020 r. Oznacza to, że pierwszą deklarację w nowej formule podatnicy złożą do 25 listopada 2020 i nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK. Powyższe nie dotyczy jedynie korekt deklaracji złożonych pierwotnie na starych zasadach, które powinny być korygowane według zasad obowiązujących w okresie korygowanym.

Część ewidencyjna JPK zostanie znacznie rozszerzona w stosunku do poprzedniej wersji dokumentu. Poza danymi przekazywanymi obecnie, przedsiębiorcy będą zobowiązani do wprowadzenia oznaczeń:

 • identyfikujących przedmiot opodatkowania z tytułu dostaw i świadczenia usług;
 • niektórych szczególnych rodzajów transakcji;
 • niektórych dowodów sprzedaży oraz nabycia.

Przedsiębiorca rozliczający się w formie miesięcznej będzie zobowiązany do złożenia pełnego JPK każdego miesiąca, jednak w sytuacji, gdy przedsiębiorca wybrał kwartalne rozliczanie podatku VAT, za dwa pierwsze miesiące danego kwartału dokonuje wysyłki jedynie części ewidencyjnej – część deklaracyjna przesyłana jest wraz z częścią ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału.

Oznaczenia identyfikujące przedmiot opodatkowania z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług

Wprowadzone grupowanie ma na celu wskazanie, które towary i usługi znajdują się w grupie, którymi organy skarbowe są szczególnie zainteresowane ze względu na możliwe nadużycia. Co istotne, jeżeli na jednym dokumencie sprzedażowym znajdują się różnego rodzaju towary bądź usługi, może wystąpić sytuacja, że podatnik będzie zobowiązany oznaczyć taki dokument kilkoma kodami GTU.

Poniżej przedstawiono kody GTU wraz z określeniem czego dotyczą.

Dostawa towarów:

 • GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwa, wina, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
 • GTU_02: towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, m.in. benzyny silnikowe, lotnicze, gaz płynny, oleje napędowe, opałowe;
 • GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją;
 • GTU_04: wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
 • GTU_05: odpady – wyłącznie określone w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: odpady szklane, z papieru i tektury, odpady gumowe, z tworzyw sztucznych, surowce wtórne;
 • GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: dyski SSD, konsole do gier, aparaty fotograficzne, komputery, jednostki pamięci, telefony, części i akcesoria do fotokopiarek;
 • GTU_07: pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10;
 • GTU_08: metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy;
 • GTU_09: leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne;
 • GTU_10: budynki, budowle i grunty.

Świadczenie usług:

 • GTU_11: w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532);
 • GTU_12: o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • GTU_13: transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Oznaczenie GTU nie dotyczy:

 • faktur zakupowych, w tym zakupów z zagranicy obejmujących WNT lub import usług;
 • dokumentów wewnętrznych czy
 • zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących.

Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji

Poza grupowaniem towarów i usług według kodów GTU, w nowym JPK obowiązywać będą dodatkowe oznaczenia jakie mają się znaleźć w ewidencji sprzedaży. Ww. oznaczenia wskazano poniżej:

Sprzedaż:

 • SW: dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy;
 • EE: świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy;
 • TP: powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy;
 • TT_WNT: powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy;
 • TT_D: dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziału 8 ustawy;
 • MR_T: świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy;
 • MR_UZ : dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy;
 • I_42: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42;
 • I_63: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63;
 • B_SPV: transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy;
 • B_SPV_DOSTAWA: dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy;
 • B_ MPV_PROWIZJA: świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy;
 • MPP: transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Zakup:

 • MPP: transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności;
 • IMP: oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Oznaczenia niektórych dowodów sprzedaży oraz nabycia

Ewidencja sprzedaży będzie zawierała następujące dodatkowe oznaczenia dowodów:

 • RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.
 • WEW – dokument wewnętrzny
 • FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy – faktura do paragonu.

Faktura oznaczona jako faktura do paragonu musi zostać ujęta w ewidencji, jednakże nie wpływa ona na wartość podstawy opodatkowania ani podatku należnego, ponieważ podstawa opodatkowania oraz wartość podatku należnego została ujęta w deklaracji na podstawie danych ze zbiorczych dokumentów zawierających informację o sprzedaży z kas rejestrujących. Ponadto oznaczenia „FP” nie stosuje się do faktur uproszczonych.

Ewidencja zakupów będzie zawierała następujące dodatkowe oznaczenia dowodów:

 • VAT_RR – faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.
 • WEW – dokumentu wewnętrznego (dokumenty wpływające na wysokość podatku VAT naliczonego np. dot. zmiany sposobu wykorzystania samochodu)
 • MK – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.

Faktura uproszczona a JPK

Stan do 31.12.2020r.

W okresie do 31.12.2020r. wyłączono obowiązek odrębnego prezentowania w JPK faktur uproszczonych, ujętych zbiorczo w raportach z kas fiskalnych.

Stan od 01.01.2021r. 

Faktura uproszczona na potrzeby JPK, będzie traktowana jak zwykła faktura VAT. W efekcie będzie należało ująć ją odrębnie, podając jej numer, a w wierszach dotyczących nazwy i adresu kontrahenta wskazać: „BRAK”.

Faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU 

Faktura wystawiana w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług objętych oznaczeniem GTU, nie musi zawierać oznaczenia GTU. Jest ono wewnętrznym przyporządkowaniem, które stosuje wyłącznie wystawiający fakturę. Jednocześnie nie jest to zabronione.

Podanie numeru GTU na fakturze nie będzie błędem zarówno gdy będzie to numer prawidłowy, jak i podany błędnie. Informacja o GTU nie podlega korekcie – tzn. jest to tzw. inna informacja na dokumencie, nie będąca daną wymaganą do prawidłowego rozliczania podatku z faktury u nabywcy. 

Sankcje

Sankcje finansowe

W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, organ wzywa podatnika do ich skorygowania, wskazując te błędy, a podatnik ma 14 dni na skorygowanie JPK V7 lub na złożenie pisemnych wyjaśnień wskazujących, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.

Jeżeli podatnik nie skoryguje JPK V7, nie złoży wyjaśnień, złoży wyjaśnienia po terminie bądź w wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów naczelnik urzędu skarbowego może fakultatywnie nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd, a podatnik będzie miał 14 dni od doręczenia wskazanej decyzji na uiszczenie kary.

Powyższej regulacji nie stosuje się do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

Odpowiedzialność karna skarbowa

Poza sankcjami finansowymi przewidzianymi za błędy w JPK dla podatnika, istnieje ryzyko wypełnienia znamion czynu zabronionego i tym samym wystąpienia odpowiedzialności karnej skarbowej na podstawie nowowprowadzonego art. 61a Kodeksu Karnego Skarbowego.

Zgodnie z treścią przywołanego artykułu kto wbrew obowiązkowi:

 • nie przesyła księgi właściwemu organowi podatkowemu albo
 • przesyła ją nierzetelną,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych, a w przypadku mniejszej wagi podlega karze jak za wykroczenie skarbowe. Ponadto karze za wykroczenie skarbowe podlega również ten, kto księgę przesyła po terminie lub wadliwą.

TaxProceedingsSupport 

Autorzy:

Adam Borawski – Doradca Podatkowy

Maria Baranowska – Asystent Doradcy Podatkowego

Zamknij menu