O korektach cen transferowych raz jeszcze

O problemach z dokonywaniem korekt cen transferowych już pisaliśmy (https://kancelariarbr.pl/korekty-cen-transferowych/). W stanie prawnym od stycznia 2019 korekty są już możliwe, po spełnieniu kilku warunków.

Odnośnie stanu prawnego sprzed 2019 teoretycznie istniała możliwość korekty cen transferowych, jednakże w praktyce pojawiały się problemy z ich akceptacją przez Krajową Administrację Skarbową.

Orzecznictwo również było podzielone: można wskazać wiele orzeczeń sądów powielających stanowisko KAS-u, jak i te, które przyznawały rację podatnikom.

W wydanym dnia 20 grudnia 2019 wyroku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 800/19) potwierdził stanowisko organu i przyznał, iż zaskarżona przez podatnika interpretacja indywidualna odpowiada prawu.

Sprawa dotyczyła podatnika, który w ramach modelu współpracy z podmiotami powiązanymi sprawuje funkcje producenta na zlecenie o ograniczonym ryzyku (tzw. producenta kontraktowego). W praktyce oznacza to, iż w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, powinien osiągać określony (wyznaczony) poziom zyskowności, odpowiedni dla pełnionej funkcji.

Strony stosują mechanizm ustalania dochodowości z uwzględnieniem korygowania wzajemnych rozliczeń. Niezbędna korekta dochodowości do określonego poziomu nastąpić może dopiero po rocznym podsumowaniu kosztów i przychodów działalności. Szczegółowe dane dotyczące faktycznej rentowności Skarżącej są dostępne dopiero na koniec roku, bądź wręcz po jego zakończeniu.

Mając na uwadze, że uzyskany przez Skarżącą wynik z działalności operacyjnej podlega weryfikacji i korekcie z końcem danego roku finansowego, w praktyce możliwe są sytuacje, że noty księgowe, które odpowiednio zwiększają lub zmniejszają wartość wynagrodzenia z tytułu sprzedanych towarów lub usług, wystawione zostaną po zakończeniu roku lub jeszcze w trakcie (ostatniego dnia) roku finansowego.

Na tle tak przedstawionego opisu stanu faktycznego, Podatnik zadał pytanie, czy może uwzględniać wystawiane noty księgowe, które odpowiednio zmniejszają lub zwiększają przychody podatkowe, w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych wnioskodawcy za okres rozliczeniowy, w którym te dokumenty zostały wystawione. Zdaniem Podatnika taka korekta była możliwa.

Jednak organ podatkowy odmówił racji Podatnikowi. Uznał, iż — w wyniku przyjętego mechanizmu dostosowania rentowności spółek w grupie do ustalonej wartości na poziomie zysku operacyjnego — nie dochodzi do wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub świadczenia usług na rzecz spółki, od której Podatnik otrzymuje wyrównanie dochodowości.

Otrzymane w wyniku zastosowania powyższego mechanizmu środki finansowe będą stanowiły dla Podatnika przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy, a momentem jego powstania, zgodnie z art. 12 ust. 3e u.p.d.p. będzie dzień otrzymania środków finansowych.

W ocenie organu w sprawie nie znajdą również zastosowania postanowienia art. 12 ust. 3j ustawy, bowiem należności otrzymanej przez Skarżącą z tytułu przyjętego mechanizmu dostosowania rentowności nie można przypisać do jakiegokolwiek świadczenia ze strony spółki. Nie stanowi ona również korekty ceny dokonanych wcześniej sprzedaży produktów.

Zastosowanie mechanizmu nie stanowi podstawy do zmniejszenia kwot wykazanych przychodów, bowiem nie ulega zmianie wartość sprzedanych produktów. Zmniejszenie wysokości przychodów wynika jedynie z umowy stron i nie znajduje natychmiastowego przełożenia na skutki podatkowe.

#TPSolutions

Autor: Karolina Rychter 

Doradca podatkowy

Zamknij menu