Obowiązkowe płatności bezgotówkowe

Przypominamy, że od Nowego Roku znacznemu obniżeniu uległ limit płatności gotówkowych – dotąd przedsiębiorcy mogli posługiwać się gotówką przy transakcjach do 15 tys. euro, natomiast obecnie próg ten wynosi 15 tys. złotych i jest to kwota brutto.

Pozostałe transakcje pomiędzy przedsiębiorcami (zarówno krajowymi jak i zagranicznymi) tj. na kwoty powyżej 15tys. złotych, muszą być opłacone za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Wymóg ten jest zachowany także w przypadku transakcji dokonanych poprzez systemy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU itp.

Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Co istotne, wymóg ten dotyczy także płatności zaliczkowych, o ile kwota całej transakcji przewyższa ten próg.

Z nieprzestrzeganiem powyższych warunków wiąże się dotkliwa sankcja. Przedsiębiorcy, którzy rozliczą jednorazowe transakcje powyżej 15 000 złotych w gotówce, nie mogą zaliczyć takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów – i co najważniejsze, wyłączeniu z kosztów podlega nie tylko nadwyżka ponad 15 000 złotych, lecz cała kwota zapłacona z pominięciem rachunku bankowego.

Wymóg rozliczeń bezgotówkowych dotyczy zarówno wspólników spółki cywilnej i osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego, a także innych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS – a więc nie tylko przedsiębiorców, ale i fundacji, które równocześnie figurują w rejestrze przedsiębiorców KRS –  jak również przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce przez oddział czy też zagranicznego oddziału polskiego przedsiębiorcy.

Zamknij menu