Płaca minimalna także dla zleceniobiorców

1 stycznia 2017r. w życie wejdą zmiany wprowadzone uchwaloną nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Już teraz warto zapoznać się z nowymi wymogami, aby mieć czas na dostosowanie stosowanych dotychczas rozwiązań w umowach ze zleceniobiorcami oraz osobami świadczącymi usługi (do których stosuje się przepisy o zleceniu).

Zgodnie z nowymi przepisami:

– minimalna stawka za godzinę świadczenia usług wynosi 12 złotych brutto; kwota ta będzie waloryzowana, wraz ze wzrostem minimalnej pensji pracowniczej;

– gwarancja minimalnej stawki nie obowiązuje w sytuacji, gdy o miejscu i czasie wykonywania zlecenia lub świadczenia usług decyduje zleceniobiorca lub osoba wykonująca usługi i przysługuje jej wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne (a więc uzależnione od wyników, przykładowo liczby zawartych umów bądź ich wartość, wyniki sprzedaży, wielkość obrotu, pozyskane zlecenia);

– ustawa nakłada obowiązek określenia w umowach ze zleceniobiorcami sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług (w formie stałej liczby godzin bądź w razie zmiennej – poprzez ich bieżące ewidencjonowanie);

– zleceniodawca będzie obowiązany przechowywać dokumentację liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat;

– w przypadku korzystania z usług agencji pracy tymczasowej to pracodawca użytkownik, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, powinien prowadzić ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług;

– w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż jeden miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej trzeba będzie dokonywać co najmniej raz w miesiącu;

– ustawa przewiduje także sankcję karną za niewypłacenie zleceniobiorcy (usługodawcy) wynagrodzenia minimalnego; nie uregulowano jednak kwestii ewentualnych potrąceń, co może rodzić wątpliwości interpretacyjne w sytuacji gdy na skutek ich dokonania do wypłaty pozostanie kwota niższa od minimalnej, co może być źródłem potencjalnych wątpliwości na tle stosowania nowych przepisów – rozbieżności te będą musiały zostać rozstrzygnięte w drodze wykładni bądź w orzecznictwie.

Najistotniejszą z punktu widzenia przedsiębiorców kwestią pozostanie precyzyjne ustalenie sposobu prowadzenia i potwierdzania ewidencji godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, tak aby zabezpieczyć się przed zawyżaniem godzin świadczenia usług i uniknąć niezasadnych roszczeń zleceniobiorców.

Ustawa oczekuje obecnie na podpis prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2017r., jednakże co istotne, będą miały zastosowania także do umów już trwających w dacie wejścia w życie nowelizacji, co wiązać się będzie z koniecznością dostosowania wcześniej zawartych umów do nowych przepisów.

Zamknij menu