Planowane zmiany rozporządzeń Ministra Finansów w zakresie cen transferowych

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) zostały opublikowane koncepcje nowych rozporządzeń dotyczących cen transferowych. W zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” znajdziemy projekty rozporządzeń w zakresie m.in. wzorów sprawozdań z realizacji uprzednich porozumień cenowych (APA), tj.:

  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Przedmiotowe projekty rozporządzeń przygotowane zostały w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 października 2019 r o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200, dalej: ustawa DRM/APA). Do ustawy DRM/APA zostały w całości przeniesione przepisy w zakresie uprzednich porozumień cenowych, w tym regulacje dotyczące obowiązku sprawozdawczego podmiotów, które wcześniej otrzymały porozumienie cenowe. Należy mieć na uwadze, że zmienią się wzory sprawozdań o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego

Regulacje mają zastąpić obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 677) i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 687), obowiązujące do końca 2019 roku.

Równocześnie na stronach RCL opublikowane zostały projekty zmian rozporządzeń wykonawczych w zakresie cen transferowych, tj.:

  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmiany proponowane w rozporządzeniach dotyczących cen transferowych mają charakter wyłącznie dostosowawczy, a ich wprowadzenie wynika z konieczności dopasowania terminologii w zakresie uprzednich porozumień cenowych do terminologii wprowadzonej ustawą DRM/APA.

Jednocześnie, zgodnie z zamieszczonymi komunikatami trwają prace nad wprowadzeniem zmian do rozporządzeń informacji o cenach transferowych (TPR). Z uwagi na charakter i zakres zmian, projekty modyfikacji www. rozporządzeniach przedstawione zostaną w terminie późniejszym, a wprowadzone przekształcenia obowiązywać będą w stosunku do informacji o cenach transferowych składanych za 2020 rok.

Wiadomo już, że za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r. podmioty powiązane mają obowiązek składać informacje o cenach transferowych, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w tym zakresie.

Artykuł opracowany na podstawie danych www.mf.gov.pl.

#TPSolutions

Autor: Karolina Rychter

Doradca podatkowy

Zamknij menu