Postępowanie dowodowe przed Sądami IP

Już od 1 lipca 2020 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące postępowania przed sądami do spraw własności intelektualnej. Postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej prowadzone przez wyspecjalizowane sądy przewiduje kilka nowych rozwiązań w zakresie postępowania dowodowego. 

W nowym postępowaniu możliwe będzie złożenie wniosku o zabezpieczenie dowodu zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. W przeciwieństwie do tradycyjnego zabezpieczenia dowodu na podstawie przepisów ogólnych głównym celem zabezpieczenia będzie uzyskanie informacji o faktach dotyczących danego naruszenia. Uzyskanie zabezpieczenia dowodu w sprawach własności intelektualnej będzie mogło może dotyczyć jedynie środków rzeczowych. Zabezpieczenie może dotyczyć każdej osoby, w której władaniu znajduje się dany środek dowodowy, lub która może umożliwić jego zabezpieczenie. Przesłankami udzielenia zabezpieczenia przez Sądy IP będzie uprawdopodobnienie roszczenia i wykazanie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Interes prawny w sprawach własności intelektualnej co do zasady istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia dowodu przez sąd spowoduje brak możliwości udowodnienia naruszenia lub gdy istnieje potrzeba ustalenia aktualnego stanu rzeczy. 

Postanowienie wydawane na posiedzeniu niejawnym będzie natychmiast wykonalne przez komornika. W za­leż­no­ści od cha­rak­teru do­wo­du oraz ozna­czo­ne­go przez sąd spo­so­bu je­go za­bez­pie­cze­nia, ko­mor­nik bę­dzie do­ko­ny­wał za­ję­cia okre­ślo­nej rze­czy ru­cho­mej, bądź też bę­dzie spo­rzą­dzał szcze­gó­ło­wy opis przedmio­tów ob­ję­tych za­bez­pie­cze­niem, w ra­zie ko­niecz­no­ści po­bie­ra­jąc rów­nież ich prób­ki. Sąd może orzec taki sposób zabezpieczenia środka dowodowego, jaki stosownie do okoliczności danej sprawy uzna za odpowiedni. Zabezpieczenie może polegać w szczególności na odebraniu towarów, materiałów, narzędzi użytych do produkcji lub dystrybucji, dokumentów. W zabezpieczeniu dowodu będzie mógł wziąć udział również biegły. 

W przypadku uzyskania zabezpieczenia dowodu przed wniesieniem pozwu, uprawniony będzie zobowiązany do jego złożenia w terminie wyznaczonym przez sąd pod rygorem upadku zabezpieczenia. W przeciwnym razie uprawniony będzie ponosić odpowiedzialność za szkodę związaną z wykonaniem postanowienia o zabezpieczeniu dowodów przez stronę, w stosunku do której wydano takie postanowienie. 

Kolejnym istotnym novum w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej jest możliwość wydania w trakcie trwającego postępowania postanowienia nakazującego wydanie lub wyjawienie dowodu, którym dysponuje pozwany. Mogą to być w szczególności dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe. Uwzględniając żądanie, Sąd określi termin wyjawienia lub wydania środka dowodowego, zasady korzystania z niego i zapoznawania się z nim, a także pouczy strony o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. Pozwany nie będzie mógł zasłaniać się ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. W takim przypadku sąd może określić dodatkowo szczególne zasady korzystania ze środka dowodowego i zapoznawania się z nim oraz może wprowadzić dodatkowe ograniczenia.  

Wydane postanowienie stanowi tytuł egzekucyjny, co oznacza, że w razie niezastosowania się do postanowienia sądu możliwe będzie odebranie dowodu przez komornika. 

Nowe rozwiązania mają przyczynić się do usprawnienia i ułatwienia dochodzenia roszczeń w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Innovations Tax & Legal Care

Autorzy:

Magdalena Raniszewska – radca prawny

Karolina Gałka – aplikant radcowski

Zamknij menu