Praca w czasie upałów

Utrzymujące się od dłuższego czasu wysokie temperatury mogą być szczególnie uciążliwe dla osób, które w ich trakcie przebywają w pracy. Przepisy prawa pracy przewidują określone obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem pracownikom odpowiednich warunków pracy.

W przepisach nie znajdziemy jednak określenia maksymalnej temperatury, jaka może panować w miejscu pracy (za wyjątkiem pracowników młodocianych – nie mogą oni pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30°C), a jedynie jej minimalne wartości. I tak, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bhp, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, nie niższą jednak niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają, a w pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18°C.

Mając jednak na względzie, iż obowiązkiem pracodawcy jest organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości, a także wymóg, iż pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy (w szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem), pracodawca powinien rozważyć zastosowanie w czasie upałów takich rozwiązań organizacyjnych, które wpłyną na zapewnienie pracownikom odpowiednych warunków pracy – przykładowo: skrócenie czasu pracy, zastosowanie dłuższych przerw, czy rotację pracowników na stanowiskach pracy. Praktycznym rozwiązaniem będzie też zainstalowanie klimatyzacji w pomieszczeniach pracy, bądź zapewnienie ich odpowiedniej wentylacji.

Dodatkowym obowiązkiem pracodawcy w okresie upałów jest zapewnienie pracownikom napojów. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów praca w warunkach podwyższonej temperatury powietrza to praca:

– wykonywana na otwartej przestrzeni, przy temperaturze ponad 25°C,

– wykonywana w pomieszczeniach zamkniętych, przy temperaturze ponad 28°C,

a zatem pracownicy pracujący w takiej temperaturze uprawnieni są do otrzymywania bezpłatnych napojów i tego obowiązku pracodawca nie może zastąpić wypłatą pieniężnego ekwiwalentu.

Zamknij menu