Prawna ochrona domeny internetowej

Powszechnie uważa się, że opłacenie domeny internetowej jest równoznaczne z zakupieniem jej i nabyciem prawa własności, jednakże po zakupie domeny dany podmiot nie staje się jej właścicielem w znaczeniu prawnym, ponieważ faktycznie opłaca on jedynie usługę rejestracji i jej utrzymania. Domena nie jest rzeczą, a stanowi w nomenklaturze prawnej substytut adresu IP, do którego nie przysługuje prawo własności.

Orzecznictwo wskazuje, że w odniesieniu do domen internetowych właściwe jest mówienie o dysponencie nazwy domeny internetowej, zwanym również abonentem. Dysponent, na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z operatorem, nabywa zatem jedynie prawo do wyłącznego prawa korzystania i rozporządzania domeną. Operator zaś rejestruje daną domenę w NASK (skrót od: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) –  jednostce prowadzącej w ramach swojej działalności rejestr wszystkich domen z końcówką .pl. 

Z uwagi na biznesowe znaczenie domen należy zadbać o wykupienie atrakcyjnej dla nas domeny oraz o odnowienie umowy przed upływem terminu ważności umowy o jej rejestrację (zazwyczaj trwa ona rok).  

Warto się także zastanowić nad rejestracją znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, z uwagi na fakt, iż ochrona danego oznaczenia rozciąga się również na domenę internetową. Prawo ochronne na znak towarowy chroni równocześnie domenę internetową pod warunkiem, że domena internetowa zawiera w sobie znak towarowy. 

Abonenci mogą dochodzić swoich praw w przypadku naruszeń praw związanych z posiadaną domeną internetową również na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej u.n.z.k.) 

Zgodnie z art. 3 ust.1 u.n.z.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Wykorzystanie przez konkurenta w domenie nazwy używanej w obrocie przez innego przedsiębiorcę może być uznane za naruszenie dobrych obyczajów. Faktycznie bowiem taka osoba korzysta z cudzej renomy. Nie tylko osłabia ona pozycję rynkową pokrzywdzonego przedsiębiorcy, lecz również sama osiąga korzyści z tego tytułu. 

Ponadto gdy adres domeny wprowadza odbiorców w błąd co do tożsamości posługującej się nią firmy, działanie nieuczciwego przedsiębiorcy może stanowić naruszenie art. 5 u.n.z.k., gdy spełnione są łącznie poniższe warunki: 

  • oznaczenie było używane jako oznaczenie przedsiębiorstwa jeszcze przed zarejestrowaniem spornej domeny (przedsiębiorca posługiwał się nim jako pierwszy); 
  • oznaczenie jest używane zgodnie z prawem; 
  • posługiwanie się domeną zawierającą w sobie oznaczenie przedsiębiorstwa przez innego przedsiębiorcę wprowadza odbiorców w błąd. 

Posługiwanie się domeną zawierającą w sobie oznaczenie używane przez innego przedsiębiorcę może również wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług oferowanych na stronie. W takim przypadku dochodzi do naruszenia art. 10 u.n.z.k. 

Dodatkowo nazwa osoby prawnej, a więc i domena internetowa zawierająca w sobie oznaczenie przedsiębiorcy, podlega ochronie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące dóbr osobistych osób prawnych. 

Rolę, znaczenie i potencjał sieci aktualnie dostrzegają już niemal wszyscy przedsiębiorcy, warto zatem wiedzieć oraz zadbać odpowiednio wcześniej o właściwą ochronę swojej domeny internetowej.

Innovations Tax & Legal Care

Autorzy:

Magdalena Raniszewska – radca prawny

Karolina Gałka – aplikant radcowski

Zamknij menu