24 lipca 2019 roku Prezydent podpisał obszerną ustawę nowelizującą postępowanie cywilne. Zmianie ulega ponad 300 artykułów. Ustawa nowelizująca wprowadza również zmiany w szeregu innych ustaw. Co do zasady wejdzie ona w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, jednakże część zmian w tym między innymi zmiana ustawy o kosztach postępowania w sprawach cywilnych wejdzie w życie już po upływie 14 dni. Zmiany te obejmują między innymi:

– podwyższenie maksymalnej wysokości opłaty sądowej do kwoty 200.000 zł (obecnie jest to 100.000 zł),

-uzależnienie wysokości opłaty sądowej przy zawezwaniu do próby ugodowej od wartości przedmiotu sporu (w miejsce dotychczasowej opłaty stałej w kwocie 40 zł lub 300 zł). Zgodnie z nowymi przepisami, w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20.000 zł pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200.000 zł. W sprawach o wartości przedmiotu sporu do 20.000 zł. nowa ustawa wprowadza natomiast opłaty stałe w zależności od progu tej wartości – od 30 do 1.000 zł.

Z uwagi na powyższe rekomendujemy kierowanie spraw do sądu jeszcze na starych zasadach przy wykorzystaniu niższych stawek opłat sądowych.

Pozostałe projektowane zmiany zakładają między innymi:

– wprowadzenie instytucji posiedzenia przygotowawczego mającego na celu przygotowanie do rozprawy. Ustalenia poczynione podczas posiedzenia jak również niestawiennictwo stron na tym posiedzeniu rzutuje na dalszy przebieg postępowania. Ustalony na posiedzeniu plan rozprawy ma zawierać rozstrzygnięcia co do wniosków dowodowych stron, ponadto może zawierać:

1) dokładne określenie przedmiotów żądań stron, w tym rozmiar dochodzonych świadczeń wraz z należnościami ubocznymi;

2) dokładnie określone zarzuty, w tym formalne;

3) ustalenie, które fakty i oceny prawne pozostają między stronami sporne;

4) terminy posiedzeń i innych czynności w sprawie;

5) kolejność i termin przeprowadzenia dowodów oraz roztrząsania wyników postępowania dowodowego;

6) termin zamknięcia rozprawy lub ogłoszenia wyroku;

7) rozstrzygnięcia innych zagadnień, o ile są niezbędne do prowadzenia postępowania.

– powrót do odrębnych postępowań w sprawach gospodarczych charakteryzujących się dużym rygoryzmem, w szczególności  obowiązek powołania się na wszystkie twierdzenia i dowody  przez strony w pozwie oraz odpowiedzi na pozew, dopuszczenie dowodu z zeznań świadków jedynie wówczas gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub ich braku, pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy

– zawieranie między przedsiębiorcami umów o wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy,

– opłatę sądową w kwocie 100 zł od wniosku o sporządzenie uzasadnienia, podlegającą zaliczeniu na poczet opłaty od apelacji,

– doręczenie dokonywane za pośrednictwem komornika.

autor: Karolina Gałka

aplikant radcowski

Zamknij menu