Regulamin konkursu „TechKoło Fortuny” na Legal3City

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w przeprowadzanym przez Organizatora Konkursie podczas Wydarzenia Legal3City (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Spółka RBR Rychter, Raniszewska Kancelaria Doradców Podatkowych i Radców Prawnych S.K.A. z siedzibą w Sopocie (dalej: „Organizator”).
 3. Organizację Konkursu wspierają Partnerzy Wydarzenia, wymienieni szczegółowo na stronie   https://kancelariarbr.pl/legal-3city/ (dalej: „Partnerzy”).
 4. Konkurs ma charakter cykliczny i odbywa się podczas każdego Wydarzenia Legal3City (dalej ,,Wydarzenie”) począwszy od organizowanego w Gdańsku dnia 25 października 2023 r., aż do odwołania konkursu przez Organizatora.
 5. Niniejszy regulamin dotyczy wydarzenia organizowanego dnia 05 grudnia 2023 r.
 6. Celem Konkursu jest promowanie wiedzy w zakresie zagadnień prawnych i podatkowych dla branży IT oraz działalność promocyjna Organizatora.
 7. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, w której skład wchodzi 2 przedstawicieli Organizatora. 
 8. Konkurs jest sponsorowany i administrowany przez Organizatora Wydarzenia, przy współpracy z Partnerami Wydarzenia. 
§2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, przedstawiciele, pracownicy i współpracownicy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prowadzącej działalność w obszarze IT/NewTech, HR lub Compliance, będąca uczestnikiem Wydarzenia. 
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne, jednak uwarunkowane wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku i zgodę marketingową, o których mowa w §5, 6 i 7.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych w następującym zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres e-mail oraz potwierdzenia zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu w formie co najmniej dokumentowej.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe dotyczące wiedzy o prawie i podatkach w IT. 
 5. Po wyłonieniu zwycięzców, Organizator może prosić osobę zgłaszającą o uzupełnienie informacji niezbędnych do realizacji Nagrody. 
§3 NAGRODY
 1. Nagrodą Główną w Konkursie, zwaną dalej „Nagrodą” są:
  1. dla osoby, która wygrała – dostęp na 90 dni do Legalis Księgowość Kadry Biznes, pakiet Księgowość i Kadry od Partnera Wydarzenia – Wydawnictwa C.H.Beck z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  2. dla organizacji osoby, która wygrała, uproszczony audyt podatkowy za 2022 r. 
 2. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 3. Każdy Uczestnik, który weźmie czynny udział w konkursie – w przypadku wylosowania odpowiedniego pola mu przypisanego – otrzyma upominek w postaci wylosowanego gadżetu spośród oznaczonych na planszy koła fortuny (dalej „Upominek”), którego wartość netto nie będzie przekraczała 20 zł. Upominki są przydzielane do wyczerpania zapasów, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani.
 4. Nagrody oraz Upominki nie podlegają wymianie na inne ani na ich równowartość pieniężną.  
 5. Uczestnik może zrzec się Nagrody, informując Organizatora pisemnie lub składając odpowiednie oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, Organizator może przyznać ją podmiotowi zajmującemu drugie i kolejne miejsce.
 6. W razie zrzeczenia się Nagrody, Uczestnik nie nabywa roszczenia o zapłatę równowartości pieniężnej Nagrody, a wszelkie jego roszczenia wobec Organizatora Konkursu wygasają. 
 7. Nagroda określona w ust. 3.1.a) stanowić będzie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w chwili wydania, przy czym z uwagi na fakt, iż jest związana z promocją i reklamą Organizatora, korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 8. Nagroda określona w ust. 3.1.b) stanowić będzie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych (w zależności od podmiotu wygrywającego) w chwili realizacji usługi, przy czym wartość świadczenia zostanie podana przez Organizatora bezpośrednio po realizacji usługi.
§4 ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD I POWIADOMIENIE O WYNIKACH
 1. Ogłoszenie zwycięzcy Nagrody Głównej nastąpi w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu w ramach danego Wydarzenia, w formie informacji o wygranej przekazanej za pomocą wiadomości e-mail, z prośbą o potwierdzenie przyjęcia Nagrody lub jej odrzucenia, a także, poprzez ogłoszenie w mediach społecznościowych Organizatora i wiadomościach e-mail do wysyłanych do uczestników i osób zainteresowanych Wydarzeniem.
 2. Nagrody określone w ust. 3.1. a) zostaną przekazane w wiadomości e-mail wysłanej przez Organizatora lub Partnera Wydarzenia.
 3. Szczegółowy termin skorzystania z  Nagrody określonej w ust. 3.1. b) zostanie uzgodniony przez Organizatora ze zwycięzcą Nagrody Głównej w drodze mailowej, w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu w ramach danego Wydarzenia, przy czym nie może on być dłuższy niż 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn niezależnych od Organizatora.  
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych, co spowoduje uniemożliwienie lub opóźnienie doręczenia Nagrody. 
 6. Upominki wskazane w ust. 3.3. zostaną przekazane Uczestnikom w dniu Wydarzenia, bezpośrednio po ich wylosowaniu.
§5 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
 1. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji przebiegu Konkursu oraz jego przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także Uczestnicy. 
 2. Poprzez wyrażenie zgody na związanie niniejszym Regulaminem, Uczestnik udziela na rzecz Organizatora zgody na nieodpłatne wykorzystywanie (w tym utrwalanie i powielanie) i rozpowszechnianie jego wizerunku i głosu uwidocznionego i utrwalonego na fotografiach, filmach i nagraniach dźwięku, wykonanych przez lub w imieniu / na rzecz Organizatora, w trakcie trwania Konkursu i po jego zakończeniu, oraz przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska i stanowiska, nazwy firmy) w celach publikacji w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora, przedstawianych kontrahentom i potencjalnym kontrahentom Organizatora, a także prezentowanych w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Organizatora (www.kancelariarbr.pl), a także wysyłanych przez niego wiadomościach e-mail do Uczestników i osób zainteresowanych Wydarzeniem.
 3. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Rejestracja w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem i Partnerami Wydarzenia oraz w celach związanych z organizacją Konkursu, jego realizacją  i komunikacją z Organizatorem i Partnerami po uczestnictwie w Konkursie, a także promocji Konkursu, Organizatora i Partnerów. Dane te obejmują:
  1. e-mail,
  2. imię, nazwisko,
  3. firmę,
  4. stanowisko.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Spółka RBR Rychter, Raniszewska Kancelaria Doradców Podatkowych i Radców Prawnych S.K.A.
 3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celach związanych z organizacją Konkursu i komunikacją z Uczestnikiem po Konkursie.
 4. Dane mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym Organizatora w bieżącej działalności tj. firmom informatycznym obsługującym systemy informatyczne Organizatora bądź udostępniającym narzędzia informatyczne, agencji marketingowej, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w związku z przekazywana pocztą, a także Partnerom Wydarzenia, którzy wówczas staną się ich odrębnymi administratorami.
 5. Ponadto, dane osobowe Organizator może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, do upływu okresu ich przedawnienia.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
 7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Podane przez Uczestnika dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż wskazane w ust. 6.4. ani przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności poprzez profilowanie.
 9. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem).
 10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
§7 ZGODA NA OTRZYMYWANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYCH
 1. Uczestnik poprzez Rejestracje w Konkursie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Organizatora i Partnerów Organizatora, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). 
 2. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, poprzez przesłanie wiadomości odpowiednio do Organizatora lub Partnera. Wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zmiana warunków niniejszego Regulaminu wymaga dla swojej skuteczności przekazania informacji o tej zmianie co najmniej w formie dokumentowej oraz powiadomienia wszystkich Uczestników poprzez przesłanie wiadomości email na podany adres korespondencyjny z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia. 
 2. W przypadku sporów wynikłych w związku z Konkursem lub Regulaminem, Strony będą dążyć do ich polubownego rozwiązania, a w przypadku braku takiej możliwości – spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem (w tym odmówić mu przyznania Nagrody). Organizator nie ma obowiązku informować Uczestników o ich wykluczeniu z Konkursu. 
 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 października 2023 r. i obowiązuje do jego odwołania przez Organizatora.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze wszystkimi sprawami związanymi z niniejszym Regulaminem, w tym ochroną danych osobowych, bądź chęci skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt pod adresem: sekretariat@ts-dev.pl.
 7. Regulamin zostaje podany do wiadomości publicznej poprzez jego zamieszczenie na stronie https://kancelariarbr.pl/legal-3city/.