Rozliczanie z dofinansowań- czas start!

W lipcu nadszedł czas rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników udzielonych na podstawie art. 15g ust. 4 ustawy covidowej. Dofinansowania zgodnie z ustawą miały zostać wykorzystane przez przedsiębiorców na dopłaty do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie COVID-19.

W celu pozyskania dofinansowania podmioty uprawnione miały spełnić przesłanki pozytywne tj. te których występowanie determinuje możliwość zastosowania art. 15g . Ponadto, wobec takich podmiotów nie mogły zostać spełnione przesłanki negatywne, których zaistnienie wyłącza skorzystanie z wyżej wymienionego rozwiązania antykryzysowego.

Wśród przesłanek pozytywnych należy wskazać:

 • przynależność do choćby jednej z kategorii podmiotów wymienionych w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19;
 • istnienie podmiotu od co najmniej 14 miesięcy (co pośrednio wynika z art. 15g ust. 9 ustawy COVID-19);
 • zatrudnianie pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze ustawy COVID-19 lub osób, do których przepis ten stosuje się odpowiednio;
 • wystąpienie spadku obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy COVID-19;
 • związek przyczynowy między spadkiem obrotów gospodarczych, a wystąpieniem COVID-19, tj. związek przyczynowy w ujęciu szerszym temporalnie i przedmiotowo niż związek ze skutkami wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (szerzej zob. teza 3.3).

Wśród przesłanek negatywnych znalazły się:

 • posiadanie zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., tj. do 30.09.2019 r., z wyjątkami przewidzianymi w ustawie,
 • spełnienie przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Na mocy umowy zawartej pomiędzy dyrektorem wojewódzkiego urzędu a pracodawca, w terminie 30 dni po upływie okresu finansowania beneficjent składa do właściwego  wojewódzkiego urzędu pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków oraz zatrudnienie pracowników objętych dofinansowaniem.

Na mocy tarczy 4.0 określono szczegółowe zasady  weryfikacji przez urzędy kwoty dofinansowania.

Rozliczenie przez wojewódzkie urzędy pracy przekazanych uprawnionym podmiotom świadczeń, ma nastąpić dwuetapowo.

Pierwszym etapem będzie wstępna weryfikacja rozliczenia otrzymanych środków i dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem polegająca na analizie jej:

 • kompletności,
 • prawidłowości złożonych przez beneficjentów oświadczeń,
 • weryfikacji kwot przekazanych faktycznie wykorzystanych środków,

na którą urzędy pracy będą miały 60 dni od dnia upływu terminu do złożenia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe wykorzystanie pobranych środków.

Rozliczenia można dokonać na stronie praca.gov.pl oraz wykorzystując formularze dostępne na stronach poszczególnych urzędów pracy. Co istotne – rozliczenie powinno zawierać szereg załączników takich jak:

 • wykaz pracowników sporządzony na dzień złożenia wniosku,
 • wyciąg bankowy obejmujący przelewy wynagrodzeń pracowników lub inny równoważny dokument,
 • zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu składek ZUS za każdy miesiąc uzyskanej dotacji,
 • zbiorcze zestawienie przelewu zaliczek na podatek dochodowy za każdy miesiąc dofinansowania.

Końcowa weryfikacja pełnej dokumentacji, potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych świadczeń i środków może zostać dokonana w okresie 3 lat od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia.

Prawimy o Prawie

Autor: Karolina Gałka

aplikant radcowski

Zamknij menu