ROZLICZASZ ZAGRANICZNĄ PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ? PAMIĘTAJ, ŻE PODATEK VAT NALICZONY NA FAKTURACH MOŻESZ ODZYSKAĆ.

Podatek od towarów i usług jest podatkiem obrotowym. Co do zasady jest on całkowicie neutralny dla podatnika – ostateczny jego ciężar ponosi zawsze finalny odbiorca – konsument.

Jeżeli zatem podatnik podatku od towarów i usług (Podatnik VAT) dokonuje zakupów na terenie Unii Europejskiej, np. usług szkoleniowych czy wstępu na targi, a usługi te są związane z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą ma prawo do odzyskania podatku VAT uiszczonego na podstawie wystawionej faktury.

Wynika to wprost z art. 89 ust 1h ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług. Aby taki zwrot uzyskać, podatnik składa wniosek do właściwego państwa członkowskiego, za pośrednictwem organu podatkowego właściwego dla podatnika. Przepisy nie uzależniają prawa do zwrotu podatku od faktu zarejestrowania nabywcy i sprzedawcy jako podatników VAT-UE, toteż okoliczność ta nie ma w tej sytuacji znaczenia.

Warto zaznaczyć, iż wniosek o zwrot podatku VAT (VAT-REF) może być złożony tylko w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu eDeklaracje, wniosek nie może być złożony w formie papierowej.

Polski organ dokonuje jedynie wstępnej weryfikacji wniosku. Sprawdza, czy podmiot zgłaszający żądanie:

1) był podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT – czyli podatnikiem podatku VAT

2) nie dokonywał wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku innych niż transakcje, do których stosuje się art. 86 ust. 9;

3) nie był podatnikiem, u którego sprzedaż była zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ustawy – czyli z uwagi na wysokość obrotów.

Jeżeli wstępna weryfikacja jest pozytywna- urząd przesyła wniosek do właściwego, zagranicznego urzędu skarbowego.

Formularz wniosku, o którym mowa w powołanym przepisie (VAT-REF) można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: (www.e-deklaracje.gov.pl), w zakładce Formularze

Należy go złożyć nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego on dotyczy. Istnieje również możliwość składania wniosku za okresy kwartalne.

Na stronach Ministerstw Finansów znaleźć można również szczegółową instrukcję wypełniania tego rodzaju wniosków, z którą warto się zapoznać

Warto też pamiętać, iż w poszczególnych krajach zasady rozpatrywania wniosków oraz zwrotu podatku nieznacznie się różnią. Warto więc również zapoznać się z tzw. listą preferencji poszczególnych krajów. Listę tę także można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Na każdym etapie procedury służę pomocą w uzyskaniu zwrotu podatku VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Zapraszam do kontaktu.

Zamknij menu