Spółka z o.o. przez internet

Od 1 kwietnia 2016r. zwiększył się zakres czynności, jakich można dokonać przez internetowy system S24 w związku z zakładaniem i prowadzeniem spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przypomnijmy, że spółka z o.o. może być zawiązana i zarejestrowana przez internet, za pomocą systemu S24 (którego nazwa związana jest z założeniem rejestracji spółki w ciągu 24 godzin), dostępnego na stronie www.ems.ms.gov.pl, przy wykorzystaniu udostępnionego tam wzorca umowy spółki podpisanego podpisem elektronicznym (wystarczy profil zaufany ePUAP).

Od 1 kwietnia poza samym założeniem spółki przez internet, możliwe jest także dokonanie określonych działań w funkcjonującej już spółce.

System umożliwia obecnie także:
– zmianę umowy spółki – przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej udostępnionego w systemie, wówczas uchwała będzie miała moc równą tej zaprotokołowanej przez notariusza;
– podejmowanie uchwał – także przy wykorzystaniu udostępnionego wzoru uchwały, zarówno wspólników, jak i zarządu czy rady nadzorczej (pod warunkiem jednak, że podjęta uchwała będzie następnie przesłana do sądu rejestrowego celem złożenia w aktach); co szczególnie wygodne, podjęcie takiej uchwały nie będzie wymagało formalnego zwoływania zgromadzenia ani jednoczesności głosowania – uchwała zostanie podjęta z momentem oddania głosu przez ostatniego wspólnika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
– zmiana adresu spółki – również za pomocą wzoru uchwały w tym zakresie;
– zbycie udziałów w spółce – oświadczenia nabywcy i zbywcy zostaną złożone za pośrednictwem systemu informatycznego;
– zakończenie działalności spółki – przez podjęcie uchwały o rozwiązaniu umowy spółki z wykorzystaniem udostępnionego formularza.

Wprowadzone zmiany stanowią faktyczną zachętę do korzystania z możliwości założenia i dalszej modyfikacji spółki przy wykorzystaniu systemu S24.

A szczegółowo o zaletach i wadach rejestracji spółki z o.o. przez internet – w osobnym wpisie już wkrótce.

Zamknij menu