Sprawozdanie finansowe – obowiązki Zarządu Spółki

Kończy się pierwszy kwartał 2017 roku i w większości spółek trwają już prace nad sprawozdaniami finansowymi oraz z działalności Spółki. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 231 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, a przedmiotem jego obrad powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działania spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podjęcie uchwały o podziale zysków albo pokryciu straty, a także udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W większości spółek rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zatem zgromadzenie powinno być zwołane do 30 czerwca. Dlatego też, aby wyrobić się z terminie, sprawozdania należy przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przy tej okazji często pojawia się pytanie, kto powinien takie dokumenty sprawozdawcze podpisać. Czy jeżeli zgodnie z umową spółki, każdy z członków Zarządu samodzielnie może reprezentować Spółkę, to wystarczy podpis 1 z nich? A jeśli członków Zarządu jest 5, a do reprezentacji wymagane działanie 2 członków Zarządu, to którzy z nich mają podpisać sprawozdanie? Wyjaśniamy, że jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to wszyscy jego członkowie muszą podpisać się pod sprawozdaniem – i bez znaczenia jest tu sposób reprezentacji wynikający z kodeksu spółek handlowych bądź przewidziany w umowie spółki i ujawniony w KRS.

Kolejne zamieszanie powoduje zmiana składu Zarządu w trakcie roku obrotowego.  Czy pod sprawozdaniem w takiej sytuacji powinni podpisać się wszyscy członkowie Zarządu, którzy pełnili funkcję w danym roku obrotowym – tj. zarówno byli, jak i obecni? Otóż zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, podpisy pod sprawozdaniem powinni złożyć członkowie Zarządu, którzy sprawują ta funkcję w dacie sporządzania sprawozdania. Nie ma zatem potrzeby uzyskiwania podpisów byłych członków Zarządu, którzy na skutek rezygnacji czy odwołania przestali sprawować funkcję w trakcie roku obrotowego.

Oczywiście samo sporządzenie sprawozdań to dopiero pierwszy krok w procesie podsumowywania zamkniętego roku obrotowego – gdy są one gotowe, czas przygotować i zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników z odpowiednią agendą, a po podjęciu uchwał, w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdań, zarejestrować sprawozdania przy użyciu dedykowanych formularzy w sądzie rejestrowym, a także złożyć w Urzędzie Skarbowym.

Zamknij menu