Szata graficzna strony www – prawo autorskie

Polska ustawa o prawie autorskim zezwala na uznanie przejawu działalności człowieka za utwór, pod warunkiem zawarcia w nim przesłanek indywidualności, oryginalności lub nowości, które omówione zostały szerzej w części I cyklu artykułów. Przedstawiciele doktryny zgodnie podzielają stanowisko, że to właśnie w szacie graficznej możemy znaleźć najwięcej elementów przesądzających o uznaniu danej strony internetowej za utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Pod pojęciem szaty graficznej kryje się m.in. jej kolorystyka, układ poszczególnych elementów witryny, sposób prezentacji treści, a nawet rozmiar, wielkość i rodzaj czcionki. W przypadku szaty graficznej strony internetowej przejaw indywidualnej działalności twórczej znajduje odzwierciedlenie w sposobie rozmieszczenia poszczególnych elementów graficznych czy użycia konkretnego rodzaju czcionki, co prowadzi do stworzenia specyficznej, indywidualnej kompozycji layoutu na stronę www.

Powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11.05.2007 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 1145/06, który wskazał, że: „Stworzenie układu i formy graficznej portalu, jak również jej ulepszanie i zmiany w okresie eksploatacji portalu internetowego mieści się w definicji utworu, o jakim mowa w art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p. Szata graficzna portalu – jako istotny element wchodzi w skład utworu zbiorowego, jakim jest portal internetowy.”

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 22.12.2010 r. w sprawie o sygn. akt C-393/09 stwierdził, że: „Graficzny interfejs użytkownika nie stanowi formy wyrażenia programu komputerowego (…)  i nie może korzystać z ochrony przyznanej w prawie autorskim programom komputerowym na podstawie tej dyrektywy. Niemniej jeśli taki interfejs stanowi wyraz własnej twórczości intelektualnej swego autora, może on korzystać z przewidzianej w prawie autorskim ochrony jako utwór (…)”.

Szata graficzna uznawana jest za część utworu zbiorowego, a przyznanie autorowi praw do właśnie tej części utworu zależy przede wszystkim od tego czy spełnione zostaną przesłanki z art. 1 u.p.a.p.p. Mówi on, że: „przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze”.

#InnovationsTaxLegalCare

Autor:

Magdalena Raniszewska – radca prawny

Sara Lipner – prawnik

Zamknij menu