TAX & LEGAL ALERT

SPRAWDŹ KIEDY MASZ OBOWIĄZEK ZAKRYWAĆ USTA I NOS!


Rozporządzeniem z dnia 15 kwietnia 2020 roku, wobec pojawiających się wątpliwości w tym zakresie Rada Ministrów doprecyzowała zakres obowiązującego od dziś obowiązku zakrywania ust i nosa.


Od dnia 16 kwietnia 2020r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa, nie musi to być zatem wyłącznie maseczka.


Obowiązek ten dotyczy osób przybywających:
• w środkach transportu publicznego,
• w samochodzie, wówczas gdy poruszają się w nim wspólnie osoby, które nie mieszkają ze sobą wspólnie,
• w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach,
b) w zakładach pracy (chyba, że zostały zachowane odstępy min. 2 metrów pomiędzy pracownikami i nie ma bezpośredniej styczności z klientem),
c) w budynkach użyteczności publicznej takich jak urzędy, sądy, kościoły, szkoły, uczelnie wyższe, przychodnie, placówki pocztowe, banki, dworce etc.,
d) w budynkach biurowych lub socjalnych,
e) w obiektach handlowych lub usługowych i na targowiskach,
f) w częściach wspólnych nieruchomości.


Obowiązek ten nie dotyczy:
• dzieci do ukończenia 4. roku życia,
• osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, niepełnosprawności intelektualnej lub niesamodzielności (w takim przypadku nie jest wymagana okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie),
• osób wykonujących czynności zawodowe jeśli nie obsługują bezpośrednio interesantów lub klientów; kierowców środków transportu publicznego oraz innych kierowców zawodowych jeżeli oddzielono kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający bezpośrednią styczność z kierowcą,
• duchownych podczas sprawowania kultu religijnego,
• żołnierzy i służb wykonujących zadania służbowe, a stosujących inne, adekwatne środki ochrony osobistej.


Osoby wykonujące czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych mogą zakrywać usta i nos przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe w danym obiekcie są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.


Każda osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie: organów uprawnionych do wylegitymowania tej osoby oraz inny osób w związku ze świadczeniem przez nią usług w przypadku gdy do wykonania usługi konieczna jest identyfikacja tożsamości danej osoby.

Zamknij menu