TAX & LEGAL ALERT

TARCZA 2.0. SPRAWDŹ CO ULEGŁO ZMIANIE

Dnia 17 kwietnia 2020 roku weszły w życie przepisy nowej ustawy określające zasady, warunki oraz tryb oferowania przedsiębiorcom wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Nowy pakiet rozwiązań zwany „Tarczą 2.0” stosuje się do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP. Część zmian, podobnie jak poprzedni pakiet pomocowy, w celu minimalizowania niekorzystnych skutków epidemii, weszła w życie z mocą wsteczną. Nowe rozwiązania nie mają zastosowania do przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest następstwem przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, a więc przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku, w którym przedsiębiorca złożył już wniosek rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia określona w ustawie ulega zawieszeniu.

ŚWIADCZENIA Z ZUS

Na wprowadzone rozwiązania składają się:

1. Możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za miesiące od marca do maja 2020r. przez przedsiębiorcę opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli prowadził on działalność przed dniem 1 kwietnia 2020r.

2. Zniesienie limitu przychodów 15.681 zł uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne chcących skorzystać ze świadczenia postojowego.

3. Prawo do skorzystania ze świadczenia postojowego, jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020r. Wcześniej datą graniczną był 1 lutego 2020r.

4. Możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną oraz prowadzących działalność gospodarczą – maksymalnie trzykrotnie.

5. Prawo do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych przez przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 osób w wysokości 50% łącznej kwoty należności.

6. Możliwość odstąpienia przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019r.

PRAWO PODATKOWE

Nowe terminy podatkowe

1. Do dnia 30 września 2020r. przedłużono termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019r.

2. Do dnia 31 grudnia 2020r. przedłużono termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych dla podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019r.

Zwolnienia i ulgi podatkowe

W związku z obecną sytuacją w kraju ustawodawca postanowił wprowadzić nowe ulgi i zwolnienia podatkowe takie jak:

1. Możliwość wprowadzenia przez radę gminy zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, jeżeli ich płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19.

2. Niewliczanie do przychodu pożyczek udzielanych przez starostę oraz zwolnień z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wsparcie z Agencji Rozwoju Przemysłu

Przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o udzielenie im wsparcia przez Agencję Rozwoju Przemysłu przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych. Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności. Wsparcie może być przyznane w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioski o udzielenie wsparcia wraz z oświadczeniem potwierdzającym trudną sytuację finansową oraz informacją zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej należy składać bezpośrednio do Agencji. Udzielone wsparcie nie może być przeznaczone na regulowanie zobowiązań przedsiębiorcy wobec podmiotów dominujących, wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny przedsiębiorcy oraz osób bliskich.

Wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania w celu zapobiegania lub naprawiania szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, innymi sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19 przez:

1. Obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych.

2. Udzielanie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń.

3. Środki pochodzące z udzielonego przedsiębiorcom wsparcia finansowego nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia.

Świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

1. Rozszerzono katalog podmiotów które będą mogły ubiegać się o świadczenia z Funduszu o organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego i państwowe osoby prawne.

2. Świadczenie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku, zamiast od daty złożenia wniosku.

Dofinansowania przyznawane przez Starostę

1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników:

 • przysługuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku,
 • skrócono okres w którym przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową do okresu, na który przyznane zostało dofinansowanie,

2. Dofinansowanie dla samozatrudnionych:

 • przysługuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku,
 • skrócono okres, w którym przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej do okresu, na który przyznane zostało dofinansowanie.

3. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców:

 • mikroprzedsiębiorca jest zwolniony od obowiązku oświadczenia o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • umorzenie pożyczki będzie zależne od dalszego prowadzenia działalności przez 3 miesiące nie zaś od utrzymania stanu zatrudnienia.

Pożyczki ze środków Funduszu Pracy na stworzenie stanowiska pracy i podjęcie działalności gospodarczej

Podmiot, któremu udzielono pożyczki na stworzenie stanowiska pracy i podjęcie działalności gospodarczej może złożyć wniosek o:

1. Zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty udzielonej pożyczki.

2. Wydłużenie karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres w przypadku, gdy nie rozpoczęto spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

3. Wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy okres, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

4. Obniżenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wsparcie z Funduszu promocji produktów rolno-spożywczych

W okresie obowiązywania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:

1. Nie nalicza się odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności przypadających na rzecz danego funduszu promocji.

2 .Bieg terminów wykonania określonych czynności przez podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe ze środków funduszy promocji oraz przez podmioty, którym zostało udzielone wsparcie ulega zawieszeniu.

3. Dokumenty składane w związku z funkcjonowaniem funduszy promocji, mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

PRAWO PRACY


Zmiana systemu lub rozkład czasu pracy

Wprowadzono dodatkowe uprawnienia dla Pracodawców. Pracodawca może:

1. Zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

2. Polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Rozszerzono katalog pracodawców mogących skorzystać ze szczególnych uprawnień do:

1. Obszarów lub obiektów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa.

2. Przedsiębiorstw świadczących czynności bankowe.

3. Obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A.

4. Przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną z wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności.

Szkolenia BHP

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1. Pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym.

2. Pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych.

3. Pracownika przenoszonego na powyższe stanowiska.

4. Ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Termin przeprowadzenia szkolenia okresowego wydłuża się do 60. dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

POZOSTAŁE

Postępowania

1. Rozszerzono katalog spraw pilnych o sprawy:

 • rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego,
 • w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka rodziny w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie.

2. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu.

3. Wprowadzono wyjątki których nie dotyczy wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów prawa administracyjnego między innymi o opiniowanie i uzgadnianie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, kontroli i inspekcji oraz postępowań administracyjnych, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne i przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

4. Zakaz wykonywania tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego – nie dotyczy orzeczeń wydanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

5. Usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego.

6. Wniosek o udzielenie lub zmianę zabezpieczenia sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego na posiedzeniu niejawnym.

7. Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów, nie dotyczy to jednak przesyłek sądowych oraz niektórych przesyłek nadanych przez organy administracji publicznej w tym organy celno-skarbowe.

Dni wolne od pracy

Upoważniono Radę Ministrów do ogłoszenia dodatkowych dni wolnych od pracy w drodze rozporządzenia.

Decyzje oraz pisma wydawane przez organy administracji publicznej

1. Doręczenie pism wydanych przez organ administracji publicznej w formie dokumentu elektronicznego może polegać na doręczeniu wydruku pisma sporządzonego w tej formie jeżeli strona nie wyraziła zgody na doręczanie pism drogą elektroniczną.

2. Decyzje administracyjne i postanowienia Komisji Nadzoru Finansowego mogą być wydawane w postaci dokumentu elektronicznego.

3. Organ administracji publicznej wykonujący zadania publiczne w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów może:

 • odstąpić od zasady czynnego udziału stron w postępowaniu,
 • zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego zgodnie z przepisami prawa osobistego stawiennictwa za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, o ile przemawia za tym interes strony, a organ prowadzący postępowanie wyraził na to zgodę.

Przesyłki polecone

Do dnia 30 września 2020r. umożliwiono Poczcie Polskiej świadczenie usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania.

Przez taką usługę pocztową rozumie się przyjęcie przesyłki poleconej, a następnie jej przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu. Usługa ta jest przeznaczona dla podmiotów posiadających profil zaufany i może nastąpić jeżeli adresat wyrazi na to zgodę i upoważni operatora do obioru przesyłek poleconych celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych na skrzynkę elektroniczną adresata. Dokument elektroniczny powstały w ramach realizacji usługi pocztowej, ma moc równą mocy dokumentu w postaci papierowej, z którego został przekształcony. Nie stosuje się tej formy doręczenia  do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:

 • Sądy i Trybunały;
 • prokuraturę i inne organy ścigania;
 • komornika sądowego.

Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Upoważniono właściwego Ministra  do  określenia w drodze rozporządzenia, późniejszego terminu na wniesienia opłaty za przekształcenie przy czym:

1. Termin nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2020r.

2. Gdy termin na wniesienie opłaty dot. wniosku złożonego przed dniem 1 kwietnia 2020r. upływa przed dniem 30 czerwca 2020 r., opłatę wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020r.

3. W innym przypadku termin wniesienia opłaty, upływa w terminie określonym w rozporządzeniu.

Zebrania i uchwały organów

1. Rozszerzono katalog podmiotów upoważnionych do odbycia zebrania i podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość o organy spółdzielcze, organy banków spółdzielczych, zgromadzenia uczestników funduszy inwestycyjnych i rady inwestorów, zgromadzenia obligatariuszy oraz organy fundacji i stowarzyszeń.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

Zamknij menu