TAX & LEGAL ALERT

TARCZA 3.0. SPRAWDŹ CO ULEGA ZMIANIE

16 maja 2020 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw  w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875). Tak zwana Tarcza 3.0 wprowadza kolejne zmiany w obowiązujących przepisach nie tylko w tzw. specustawie koronawirusowej, lecz również w innych ustawach niezwiązanych wprost ze stanem zagrożenia epidemicznego lub edpidemii. Zgromadziliśmy w jednym miejscu najważniejsze zmiany i ułatwienia dotyczące przedsiębiorców.

ZUS

Ulga na strat już nie dyskwalifikuje? Według pierwszej wersji Tarczy tj. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), zwolnione z opłacania składek ZUS były m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), (dalej: SUS), opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. 

Zgodnie z art. 8 ust. 6 SUS, za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców tj. osoby korzystającej z tzw. „ulgi na start”.

Zgodnie z nowelizacją w postaci Tarczy 3.0, osoby korzystające z tzw. „ulgi na start”, opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. oraz:

 • jeżeli ich przychód nie przekroczył kwoty 15.681 zł lub 
 • Jeżeli ich dochód nie przekroczył 7.000 zł.

Szersze kryterium uprawniające do zwolnienia z opłacania składek Zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzono dodatkowe kryterium rozszerzające katalog podmiotów uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS.  Jeżeli samozatrudniony wykonywał pozarolniczą działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r., będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS nawet gdy przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekroczył kwotę 15.681 zł. Dochód z działalności gospodarczej nie mógł jednak przekroczyć w tymże miesiącu kwoty 7.000 zł. 

Możliwość wnioskowania o zwrot uprzednio zapłaconych składek Zgodnie z art. 69 tzw. Tarczy 3.0 ze zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za kwiecień i maj 2020 r. będzie można skorzystać także wówczas, gdy należności te zostały opłacone, a opłacone składki podlegają zwrotowi po złożeniu wniosku o zwrot nienależnie opłaconych składek. Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. 

Świadczenie postojowe dla szerszego grona przedsiębiorców O świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Uprzednio o wspomniane świadczenie mogły ubiegać się osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności przed dniem 1 lutego 2020 r. 

UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Dematerializacja akcji Dematerializacja akcji została przesunięta o 3 miesiące:

 • przesunięto termin pierwszego wezwanie do złożenia dokumentów akcji do dnia 30.09.2020 r. zamiast 30.06.2020 r., tym samym wydłużono termin na wybór przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy i zawarcia umowy z tym podmiotem,
 • akcje utracą moc obowiązującą 1 marca 2021 r. zamiast 1 stycznia 2021 r.

Rejestr BDO Podmioty podlegające wpisowi do rejestru BDO mogą przed uzyskaniem wpisu do rejestru prowadzić ewidencję odpadów w formie papierowej.  Przed uzyskaniem wpisu podmioty te nie stosują numeru rejestrowego na dokumentach, których wzory zostały określone w załącznikach nr 5a–5g do ustawy. Do 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosuje się między innymi przepisów dotyczących administracyjnych kar pieniężnych za brak wpisu do rejestru. Wydłużono również poszczególne terminy na składanie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami.

Świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

1.Rozszerzono katalog podmiotów które będą mogły ubiegać się o świadczenia z Funduszu o osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizycznej, którym przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782) lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego, zatrudniające co najmniej 50 pracowników, których dochody spadły w następstwie ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

2.Dofinansowanie obejmuje wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przez te osoby lub jednostki organizacyjne, wykonujących czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej nieprzerwanie w okresie nie krótszym niż przez 3 miesiące bezpośrednio przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Wsparcie dla właścicieli i armatorów jachtów komercyjnych Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może przeznaczać środki budżetu państwa na wsparcie właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych w przypadku gdy wykonywana przez nich działalność nie może być kontynuowana w następstwie wystąpienia COVID-19. Środki pochodzące z udzielonego przedsiębiorcom wsparcia finansowego nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia.

Pożyczka ze środków Funduszu Pracy  Tarcza 3.0 rozszerzyła krąg mikroprzedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z pożyczki. O przyznanie jednorazowej pożyczki mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. Dotychczas mieli taką możliwość jedynie Ci przedsiębiorcy który rozpoczęli działalności przed 1 marca 2020 r.  

PRAWO PRACY 

Przedłużenie ważności dokumentów w zakresie BHP Dokumenty potwierdzające posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji w zakresie BHP wydanych na podstawie aktów wykonawczych do art.23715 Kodeksu Pracy zachowują ważność, do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Kwoty wolne od potrąceń Zwiększono wysokość kwot wolnych od potrąceń w stosunku do pracowników, którym w następstwie wystąpienia COVID-19 zostało obniżone wynagrodzenie lub których członek rodziny utracił źródło dochodu. Kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

POSTĘPOWANIA 

Postępowanie sądowe Rozszerzenie katalogu spraw pilnych między innymi o sprawy:

 • w których są stosowane zatrzymanie albo środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania,
 • przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez Sąd jeżeli o przeprowadzenie przesłuchania w trybie przewidzianym dla rozpoznawania spraw pilnych wniósł prokurator,
 • warunkowego umorzenia postępowania, zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej oraz odwołania warunkowego zwolnienia, 
 • rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i prowadzone po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,
 • ogłoszenie upadłości oraz prowadzone po ogłoszeniu upadłości, 
 • wyrażenie zgody na wykonanie czynności medycznych,
 • ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Nowe zasady rozpoznawania spraw 

1.W sprawach cywilnych

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach cywilnych: 

 • wprowadzono możliwość przeprowadzania posiedzeń Sądu przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku – osoby uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, 
 • przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne,   a przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego, 
 • członkowie składu orzekającego, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta, ze względu na szczególne okoliczności mogą brać udział    w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy, 
 • jeżeli postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie,
 • jeżeli wniesiono apelację przed 7 listopada 2019 r., a sąd drugiej instancji uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, może skierować sprawę na posiedzenie niejawne, chyba że strona wniesie o przeprowadzenie rozprawy lub wnosiła o przeprowadzenie niepodlegającego pominięciu dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron.

2.W sprawach sądowo-administracyjnych: W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach sądowo-administracyjnych:

 • w których strona wnosząca skargę kasacyjną nie zrzekła się rozprawy lub inna strona zażądała przeprowadzenia rozprawy, Naczelny Sąd Administracyjny może rozpoznać skargę kasacyjną na posiedzeniu niejawnym, jeżeli wszystkie strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  o zamiarze skierowania sprawy na posiedzenie niejawne wyrażą na to zgodę,
 • wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny przeprowadzają rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku – osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu,
 • przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego.

Odwieszenie terminów

Terminy:

 • określone przepisami prawa administracyjnego,
 • sądowe i procesowe,
 • w postępowaniach i kontrolach podatkowych oraz kontrolach celno-skarbowych 

rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od dnia 23 maja 2020 roku. 

Czynności dokonane w trakcie zawieszenia terminów materialnoprawnych pozostają w mocy.

Z dniem 16 maja 2020 r. tj. wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczyna się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia. 

Postępowanie egzekucyjne Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyznacza się jedynie na wniosek wierzyciela. Wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku jedynie jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.

Cudzoziemcy

Zezwolenia dla cudzoziemców Jeżeli na skutek skorzystania przez pracodawcę z uprawnień i rozwiązań wprowadzonych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 cudzoziemcy będą wykonywać pracę na warunkach innych niż określone między innymi w:

 • zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę,
 • zezwoleniach na pracę,
 • zezwoleniach na pracę sezonową,
 • oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji oświadczeń

będą mogli wykonywać pracę wyznaczoną przez pracodawcę bez konieczności uzyskania nowych zezwoleń, ich zmiany czy wpisywania nowych oświadczeń do ewidencji.

Pobyt cudzoziemców Wydłużono ważność kart pobytu i innych dokumentów potwierdzających prawo pobytu, których termin ważności upłynął w czasie trwania zagrożenia epidemicznego do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Zamknij menu