TAX & LEGAL ALERT

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0 – KOLEJNE ZMIANY

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19  zwaną Tarczą 4.0 określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych podmiotom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zasady prowadzenia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w związku z występowaniem COVID-19 oraz szereg zmian w przepisach innych ustaw.

UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kredyty z dopłatami O udzielenie kredytu z dopłatą może ubiegać się przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki: na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19 i nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy oraz utracił płynność finansową lub jest zagrożony jej utratą.

Kredytów z dopłatami udzielają banki, które zawarły z BGK umowę o współpracy  (lista banków została opublikowana na stronie BGK).

Dopłata pokrywa całość lub część odsetek należnych bankowi. Dopłaty stanowią pomoc publiczną dla przedsiębiorcy. Pomoc w formie dopłat może być łączona z pomocą de minimis oraz z pomocą publiczną w formie gwarancji.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne Do dnia 30 czerwca 2021 r. każdy przedsiębiorca mający problemy z płynnością finansową na podstawie umowy zawartej z doradcą restrukturyzacyjnym może zamieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.

Dzień dokonania obwieszczenia jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

W czasie trwania postępowania przedsiębiorca będzie mógł dokonywać czynności zwykłego zarządu.

Czynności przekraczające zwykły zarząd będą wymagać zgody nadzorcy układu.

Cyfryzacja Urząd Patentowy RP będzie uprawniony do wydania dokumentów patentowych, świadectw oraz dowodów pierwszeństwa również w formie elektronicznej.

Wnioski lub uwagi dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projektu tego studium, czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone również w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w innej formie, jeżeli zostanie ona określona przez ten organ w ogłoszeniu. 

Organ sporządzający projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może prowadzić dyskusję publiczną za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający:  zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku, bądź zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.

Zamawiający wszczynający postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego będzie uprawniony do zamieszczenia ogłoszenia  o zamówieniu  jedynie na stronie internetowej.

Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy, ZUS czy organy podatkowe mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dematerializacja akcji Zawieszono stosowanie przepisów ustawy z 30 sierpnia 2019 r. w stosunku do spółek, które na dzień 30 września 2020 r. znajdować się będą w upadłości i które nie dokonały do tego dnia pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce. Zawieszenie to obowiązywać będzie na czas postępowania upadłościowego oraz do upływu 12 miesięcy od dnia prawomocnego zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania.

Zamówienia publiczne W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy. Bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

SPRAWY PRACOWNICZE

Praca zdalna Doprecyzowano, iż wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone pracownikowi jedynie jeśli ma on umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy.. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej ma zapewnić pracodawca. Pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych. Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną będzie miał obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Wskazano również wprost, iż pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie przestoju ekonomicznego w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń Przedsiębiorcy, którzy w konsekwencji spadku przychodów ze sprzedaży towarów lub usług odnotowali istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń będą uprawnieni do obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom o 20% lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym.

Istotne obciążenie funduszu wynagrodzeń rozumiane jest jako zwiększenie min. o 5% ilorazu kosztów wynagrodzeń z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług we wskazanym miesiącu kalendarzowym przypadającym od dnia 1 marca 2020 r., w porównaniu do miesiąca poprzedzającego miesiąc bazowy. Powyższe rozwiązania mogą być stosowane maksymalnie przez okres 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od zmian poziomu ilorazu kosztów wynagrodzeń i przychodów. Obniżenie wymiaru czasu pracy oraz wprowadzenie przestoju ekonomicznego wymaga zawarcia porozumienia z przedstawicielami pracowników.

Udzielanie urlopów w terminie wskazanym przez pracodawcę Pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników W związku ze zmianą systemu lub rozkładu czasu pracy w zakładzie pracy pracodawca będzie uprawniony do odmowy udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także może przesunąć termin takiego urlopu lub może odwołać pracownika z takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony. Nie dotyczy to urlopów związanych z rodzicielstwem. 

Zmniejszenie wysokości odpraw Ograniczenie do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę wysokości odpraw, odszkodowania lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych przez pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem

umowy o pracę wywołanym spadkiem obrotów gospodarczych lub istotnym wzrostem obciążenia funduszu wynagrodzeń. Zgodnie z nowymi przepisami wysokość odprawy nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ograniczenie dotyczy także odpraw wypłacanych z tytułu rozwiązania umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, jeżeli treść umowy przewiduje taką odprawę.

Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii strony umów o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia zyskały uprawnienie do wypowiedzenia umowy z zachowaniem terminu 7 dni. Uprawnienie dotyczy umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło i innych umów o świadczenie usług.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pracodawcy, którzy odnotowali spadek obrotów lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń mogą zawiesić obowiązek tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS, dokonywania odpisu podstawowego oraz wypłaty.

ŚWIADCZENIA

Zasiłek opiekuńczy Wydłużenie okresu, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy do dnia 28 czerwca 2020 r.

Rozliczanie świadczeń z Urzędów Pracy   Ustalono zasady rozliczania świadczeń przez wojewódzkie urzędy pracy. Urząd pracy dokona wstępnej weryfikacji rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych świadczeń i środków, oraz weryfikacji kwot przekazanych i faktycznie wykorzystanych środków, Końcowa weryfikacja pełnej dokumentacji, potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych świadczeń i środków oraz ostateczne zatwierdzenie przekazanego rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może zostać dokonane w okresie 3 lat od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji.

Złożenie wniosku o świadczenie postojowe bezpośrednio przez zleceniobiorcę Wprowadzono możliwość złożenia wniosku o świadczenie postojowe bezpośrednio przez zleceniobiorcę, w sytuacji gdy jego zleceniodawca odmawia pośredniczenia w złożeniu wniosku do ZUS. Oświadczenie o odmowie złożenia wniosku składane jest przez zleceniobiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy Przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem zwykłym, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Dofinansowanie wynosi do ½ wynagrodzenia pracownika, ale nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenie wniosku, jak również obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne od przyznanego dofinansowania. Dofinansowanie przysługuje na okres 3 miesięcy. W okresie dofinansowania pracownicy korzystają z ochrony zatrudnienia.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców Zwolniono z obowiązku składania wniosku o umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Zwolnienie spod egzekucji Środki pochodzące z pożyczek, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej.

Dofinansowania ze środków Starosty Zniesiono obowiązek składania comiesięcznych oświadczeń o dofinansowaniu dostępnych dla sektora MŚP na podstawie umowy ze starostą.

Doprecyzowanie definicji spadku obrotów gospodarczych Spadek obrotów gospodarczych będzie mógł być liczony od 1 stycznia 2020 r. Przez spadek przychodów z działalności statutowej rozumie się zmniejszenie przychodów z tej działalności obliczone jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

PODATKI I ZUS

Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków Tarcza 4.0 przewiduje zwolnienie z podatku od przychodów z budynków ustalonych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r zarówno na gruncie ustawy o PIT jak i ustawy o CIT.

Zwolnienie z opodatkowania dopłat Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 zostały zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych.

Przesunięcie terminu obowiązywania JPK_V7 Nowy JPK_V7 zacznie obowiązywać od 1 października 2020 r. Początkowo miał obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Ulga za złe długi w przypadku podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 Zgodnie z nowymi regulacjami podatnikowi PIT i CIT w roku 2020 r.  przysługuje prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki w okresie, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. 

Dotychczas termin umożliwiający skorzystanie z ulgi wynosił 90 dni. Należy jednak pamiętać o tym, iż ulgę można zastosować jedynie do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Ceny transferowe – zmiana terminów

1.Termin złożenia informacji o cenach transferowych przedłuża się:

 • do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r.
 • do dnia 30 września 2020 r.;3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

2.Termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przedłuża się:

 • do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa  w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
 • 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od   1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

W przypadku przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, termin do dołączenia do tej lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia.

Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad kosztem uzyskania przychodu Zgodnie z zapisami ustawy o PIT oraz CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Zgodnie z regulacjami Tarczy 4.0 powyższej zasady nie będzie stosować się jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. zwalnia się od podatku od spadków i darowizn nabycie w drodze darowizny rzeczy lub praw majątkowych na przeciwdziałanie COVID-19 (regulacja znana z art. 52n ust. 1 ustawy o PIT):

 • przez osoby fizyczne wykonujące działalność leczniczą i wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
 • przez osoby fizyczne prowadzące domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy oraz domy pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473), na cele związane z prowadzeniem tych placówek.

Schematy podatkowe W przypadku schematu podatkowego terminy dotyczące informacji o schematach podatkowych (zawarte w rozdziale 11a Ordynacji podatkowej) nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przy czym w przypadku schematu podatkowego transgranicznego nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Przedłużenie ważności certyfikatów rezydencji W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu.

Ponadto w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych  2 miesięcy po ich odwołaniu, miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Wyłącznie elektroniczne wnioski ZUS Od dnia 24.06.2020 r. wnioski o:

 • zwolnienie z opłacania składek,
 • świadczenie postojowe,
 • odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę,
 • ulgę bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty),

będą mogły być składane tylko elektronicznie.

Rozszerzenie pomocy w postaci świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą posiadających inny tytuł do ubezpieczeń społecznych Świadczenie będzie przysługiwało również osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem, że osoba ta podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej; muszą być także spełnione pozostałe warunki, tj.:

 • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19,
 • rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiło przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,
 • zawieszenie działalności nastąpiło po 31 stycznia 2020 r.

Rozszerzenie pomocy w postaci świadczenia postojowego dla zleceniobiorców Jeżeli zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe, osobie wykonującej umowę cywilnoprawną będzie przysługiwało prawo do złożenia wniosku we własnym imieniu bezpośrednio do ZUS bez pośrednictwa zleceniodawcy, jeżeli:

 • zleceniodawca albo zamawiający miał przestój w działalności w wyniku COVID-19,
 • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,

przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (dla wniosku składanego w czerwcu, lipcu lub sierpniu nie może przekroczyć kwoty 15 994,41 zł, a dla wniosków składanych w kwietniu i maju 15 595,74 zł)

Zamknij menu