TO JUŻ FAKT – KONTROLI CEN TRANSFEROWYCH BĘDZIE WIĘCEJ

Od pewnego czasu na arenie międzynarodowej widać rosnące zainteresowanie transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi. Już od I połowy 2013 można zauważyć wzmożone działania organizacji takich jak OECD czy G20 mające na celu uszczelnienie systemów podatkowych, w szczególności w odniesieniu do rozliczeń grup kapitałowych.

Wynika to przede wszystkim z dążenia do opodatkowania transakcji w miejscu jej faktycznego dokonania, aby dochody te nie były „przenoszone” do miejsc w których podatki są niskie.

Naturalną konsekwencją zmian przepisów międzynarodowych ( zmiany ustanowione przez OECD oraz Grupę Ministrów Finansów krajów G20) będą bardziej intensywne i dokładne kontrole podatkowe – również w Polsce.

Pierwszą oznaką zmian było utworzenie Zespołu Zadaniowego ds. Kontroli Podmiotów Powiązanych. Został on utworzony Zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2014r,, a celem jego działania jest zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania organów podatkowych i kontroli skarbowej w zakresie kontroli dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym podmiotów powiązanych oraz zwiększenia skuteczności prowadzonych kontroli.

Dotychczasowe zadania podjęte przez Zespół Zadaniowy w 2014 roku obejmowały m.in.

• wytypowanie obszarów do kontroli, w tym transakcji wykorzystywanych do przerzucania dochodów: transakcje dotyczące usług i dóbr niematerialnych, restrukturyzacje działalności, dokumentowanie pozornego świadczenia usług, pożyczki od podmiotów powiązanych

• organizacja warsztatów szkoleniowych dotyczących kontroli cen transferowych dla przedstawicieli US i UKS.

Na początku 2015 roku Zespół, za pośrednictwem Ministerstwa Finansów jest ogłosił zamówienie publiczne na dostęp do bazy danych zawierającej dane ze sprawozdań finansowych spółek. Pozyskanie dostępu do takiej bazy pozwoli organom skuteczniej typować podmioty do kontroli oraz przeprowadzać analizy porównawcze potrzebne do oceny rynkowności transakcji oraz do potencjalnego doszacowania dochodów które mogą być zaniżane w wyniku transakcji z podmiotami powiązanymi.

Podjęta została również inicjatywa zbadania możliwości wykorzystania firm zewnętrznych w ramach wsparcia działań analitycznych urzędów kontroli skarbowej.

W celu koordynacji i wspomagania kontroli powstały na przełomie 2014 i 2015 dwa centra kompetencyjne – w Warszawie i Łodzi

Dodatkowo Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o zakupie dostępu do bazy danych Orbis oraz Amadeus dla organów podatkowych na terenie kraju, m. in dla:

– sześciu wyspecjalizowanych urzędów Skarbowych

– Centrum Analiz i Planowania Administracji Podatkowej we Wrocławiu.

Wszystko to wskazuje, iż Administracja Podatkowa dokładnie i systematycznie przygotowuje się do rozpoczęcia skrupulatnych kontroli cen stosowanych w obrocie pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Potwierdza to zresztą opublikowany w październiku 2015 roku Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej na rok 2016.

Proszę pamiętać że:

– Jedynie kompletna dokumentacja chroni Podatnika przed zastosowaniem sankcyjnej stawki podatku w wysokości 50%.

– Ustawowy termin 7 dni jest zdecydowanie zbyt krótki, aby przygotować rzetelną dokumentację.

– Przygotowanie dokumentacji to proces złożony i czasochłonny, dlatego naprawdę warto o niego zadbać w momencie przeprowadzania transakcji. O wiele łatwiej jest wówczas zebrać odpowiednie uzasadnienie dla stosowanej polityki cen transferowych.

Zamknij menu