ULGA MELDUNKOWA

Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił stanowiska Strony w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez organ podatkowy dotyczącej ulgi meldunkowej.

23 stycznia 2020 r. NSA (Naczelny Sąd Administracyjny) ogłosił wyroki dotyczące skarg kasacyjnych w dwóch sprawach dotyczących ulgi meldunkowej. NSA w obu przypadkach oddalił skargi twierdząc, że stwierdzenie nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa to instytucja nadzwyczajna i korzystać z niej można tylko w wyjątkowych przypadkach.

Ulga meldunkowa obowiązująca w latach 2007-2008 polegała na zwolnieniu od podatku przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu, jeżeli zostały spełnione określone warunki. Podatnik musiał być zameldowany w zbytym lokalu przez okres przynajmniej 12 miesięcy oraz złożyć w określonym terminie oświadczenie o zbyciu lokalu we właściwym urzędzie skarbowym. Podatnicy nie wiedzieli jednak o obowiązku złożenia oświadczenia, który był ukryty w przepisach. W związku z tym w stosunku do nich wydawane były decyzje nakładające podatek wraz z karnymi odsetkami, a często też przedstawiano im zarzuty karne skarbowe.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, uprawnienie do skorzystania z ulgi nie powinno być uzależnione od złożenia oświadczenia. Jest to bowiem niezgodne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności. Podatnicy podnosili zarzut, że naruszenie zasad konstytucyjnych stanowi rażące naruszenie prawa, co stanowi przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej.

Zdaniem składu orzekającego NSA „tryb stwierdzenia nieważności decyzji to tryb nadzwyczajny i tylko wyjątkowo można stwierdzać nieważność decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa i taki pogląd funkcjonuje już prawie od 100 lat”. Zdaniem NSA skoro w sprawach dotyczących ulgi meldunkowej istnieje rozbieżność w orzecznictwie, brak jest podstaw do twierdzenia, że decyzja mogła być wydana z rażącym naruszeniem prawa. Sąd podkreślił również istotę zasady trwałości decyzji ostatecznych.

NSA nie udzielił jednak odpowiedzi dlaczego niezgodność przepisów materialnych z Konstytucją RP nie stanowi według niego rażącego naruszenia prawa. Dodał również, że fakt istnienia kilku linii orzeczniczych w sprawach dotyczących ulgi meldunkowej nie implikuje braku możliwości stwierdzenia nieważności decyzji.

Na chwilę obecną podatnikom pozostaje jedynie nadzieja, że w niedługim czasie o zgodności przepisów dotyczących ulgi meldunkowej z Konstytucją orzeknie Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli stwierdzi, że przepisy te były niezgodne z przepisami Konstytucji, podatnicy będą mogli żądać od organów wznowienia postępowań podatkowych.

#TaxProceedingsSupport 

Autor: Adam Borawski

Doradca Podatkowy

Zamknij menu