Warstwa programistyczna w świetle praw autorskich

W pierwszej kolejności należy zastanowić się czy ustawa o prawach autorskich zezwala na uznanie warstwy programistycznej  za program komputerowy. Po drugie czy możliwe jest objęcie ich ochroną, jaką prawo autorskie obejmuje programy komputerowe. W związku z brakiem omówienia w polskiej judykaturze problematyki związanej z uznaniem plików HTML za programy komputerowe, konieczne staje się odwołanie do stanowiska zawartego w Traktacie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), sporządzonego w Genewie w 1996 roku. Zgodnie z nim „program komputerowy stanowi zestaw komend, które w przypadku umieszczenia ich na nośniku odczytywanym przez komputer, są w stanie sprawić, że komputer wyposażony w zdolność ich przetwarzania wskaże, wykona lub osiągnie określone funkcje, zadanie lub rezultat”. Koncepcja ta stanowi, że warstwa programistyczna to sekwencja poleceń wyrażona w języku HTML, która po zapisaniu jej na nośniku doprowadza do odczytania jej przez komputer za pomocą przeglądarki internetowej. Zwolennicy tej koncepcji za programy komputerowe uznają pliki HTML. Zupełnie inne poglądy zawarte są w prawie niemieckim. 

22.03.2005r. Wyższy Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem uznał, że prezentacje multimedialne poszczególnych stron internetowych nie mogą być rezultatem odtworzenia programu komputerowego w postaci pliku HTML. Wobec tego uznano, że strony internetowe utworzone wyłącznie w oparciu o pliki HTML co do zasady nie mogą być uznawane za programy komputerowe.

Na podstawie polskiej ustawy o prawie autorskim warstwę programistyczną strony www, utworzonej w całości z użyciem kodu HTML można zakwalifikować za program komputerowy. Wynika z tego, że język HTML wykorzystuje się głównie przy tworzeniu struktury i zawartości statycznych stron internetowych. Jak słusznie zauważył J. Gołuchowski[1]: „HTML nie jest uważany za język programowania. Dokument HTML jest dokumentem tekstowym, zawierającym, oprócz zasadniczego tekstu, znaczniki wpływające na sposób prezentacji dokumentu w przeglądarce. Jego podstawowym zadaniem jest opis struktury i wyglądu dokumentu”.

Biorąc pod uwagę możliwość objęcia ochroną prawnoautorską warstwy programistycznej danej strony internetowej, którą chronione są programy komputerowe, należy każdorazowo zbadać i zastanowić się czy charakteryzuje się indywidualnym i twórczym charakterem, zgodnie z wymogami art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p. Ł. Maśko i P. Żerański[2] słusznie wskazują, iż: „w sferze prawnej podstawowym problemem jest to, czy program komputerowy albo dany element informatyczny będący podstawą działania strony internetowej, elementem urządzenia bądź częścią programu komputerowego, jest twórczy”.

[1] J. Gołuchowski, WWW jako środowisko funkcjonowania aplikacji internetowych, w: Tworzenie aplikacji internetowych, B. Filipczyk (red.), J. Gołuchowski (red.), Katowice 2008, s. 17.

[2] Ł. Maśko, P. Żerański, „Normalne korzystanie” z programów komputerowych, s. 44.

    

#InnovationsTax&LegalCare

Autor:

Magdalena Raniszewska – radca prawny

Sara Lipner – prawnik

Zamknij menu