Wniesienie dopłat przez wspólnika a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Wnoszenie dopłat przez wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje art. 177 i nast. ustawy Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z przywołanymi przepisami umowa spółki może zobowiązywać wspólników do wnoszenia dopłat w wysokości określonej w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.

Dopłaty są jednym ze sposobów dokapitalizowania spółki, stanowią alternatywę dla podwyższenia kapitału zakładowego, czy też udzielenia pożyczki.

Rodzi się jednak wątpliwość, czy wniesienie przez wspólników dopłat skutkuje obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

Interpretacja indywidualna (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.166.2020.2.AK) w tej sprawie została wydana dnia 17 sierpnia 2020 r. W przedmiotowej sprawie jedynym wspólnikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prywatna spółka akcyjna prawa fińskiego. Umowa spółki przewiduje obowiązek wnoszenia przez wspólnika dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. W 2019 r. podjęto dwie uchwały o wniesieniu dopłat na łączną kwotę 75 874,69 zł. Wnioskodawca podjął wątpliwości co do powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

W ocenie wnioskodawcy podjęcie uchwał obowiązujących wspólnika spółki do wniesienia dopłat i ich realizacja nie stanowią transakcji kontrolowanej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych co skutkuje brakiem obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Wskazał on, że zasady wnoszenia dopłat określają przepisy Kodeksu spółek handlowych – nie ma możliwości ich dokonania w sposób inny niż w nim wskazany. Zgodnie z przepisami ustawy o CIT do transakcji, w których cena lub sposób jej określania wynikają z przepisów ustaw, nie stosuje się przepisów dotyczących cen transferowych. Ponadto dopłaty nie stanowią dla spółki przychodu ani kosztu uzyskania przychodu, wobec czego spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. W przypadku, gdyby jednak Dyrektor KIS uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, próg dokumentacyjny powinien jego zdaniem wynieść 10 000 000 zł, jako próg właściwy dla transakcji finansowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Zdaniem organu fakt, iż możliwość wnoszenia dopłat wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych nie oznacza, że cena lub sposób określania ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustawy, bowiem to w umowie spółki skonkretyzowane są zasady oraz tryb wnoszenia dopłat wspólników. Według Dyrektora KIS dopłaty, pomimo iż nie są pożyczką, wykazują cechy do niej podobne – mają charakter zwrotny oraz są źródłem finansowania podmiotu.

Z tego tytułu na gruncie cen transferowych powinny być one traktowane jako transakcje finansowe, dla których próg dokumentacyjny wynosi 10 000 000 zł.

TPSolutions

Autorzy:

Karolina Rychter – Doradca Podatkowy

Mateusz Dettlaff – Asystent Doradcy Podatkowego

Zamknij menu