WSPARCIE INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW – część 4

Ulga na prototyp nie zamyka rankingu nowości, które w ramach nowelizacji systemu podatkowego wprowadził Rząd. Kolejną ulgą, która obowiązuje od 01 stycznia 2022 r.,
a która kwalifikuje się do serii „Pakiet ulg innowacyjnych”, jest ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników. Jest to narzędzie przedłużające ulgę badawczo-rozwojową,
które od dawna funkcjonuje w zagranicznych systemach podatkowych, np. w Belgii, Holandii, Francji czy Szwecji.

Do kogo jest skierowana ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników?

W celu przybliżenia ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników charakterystykę należy rozpocząć od warunków jakie musi spełnić Przedsiębiorca, aby móc z niej skorzystać, tj.:

  • prowadzi działalność badawczo-rozwojową;
  • zatrudnia innowacyjnych pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
  • Przedsiębiorca w danym roku poniósł stratę lub jego podstawa opodatkowania była niższa niż kwota, którą mógł odliczyć z tytułu przysługującej mu ulgi B+R;
  • Podatnik podlega opodatkowaniu według skali podatkowej (PIT-36), na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) lub podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych (CIT-8).

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, a ulga B+R.

We wstępnie zostało wskazane, iż ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników stanowi przedłużenie ulgi B+R. W gwoli przypomnienia – ulga B+R opiera się na możliwości odliczenia przez Przedsiębiorców od podstawy opodatkowania poniesionych kosztów kwalifikowanych, które zostały wydatkowane w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Szersza charakterystyka ulgi znajduje się w 1 części artykułu z naszej serii.

Istotnym elementem w przedmiotowym zagadnieniu jest brak możliwości skorzystania z ulgi B+R w roku, gdy Podatnik poniósł stratę lub kwota odliczenia jest wyższa od podstawy. Przedsiębiorca w takim układzie ma możliwość odliczenia ulgi w ciągu następnych 6 lat, jednak Rząd chcąc wspomóc Podatnika powołał do systemu prawnego ulgę na wsparcie innowacyjnych pracowników. Ma ona stanowić wypełnienie w sytuacji, gdy Podatnik prowadzący działalność badawczo-rozwojową poniósł stratę.

Na czym dokładnie polega ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników?

Celem przedmiotowej ulgi jest swoista pomoc Podatnikowi, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności badawczo-rozwojowej poniósł stratę lub podstawa jego opodatkowania jest zbyt niska, co uniemożliwia mu skorzystanie z ulgi B+R.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników umożliwia Przedsiębiorcy, który jednocześnie jest Płatnikiem, odliczenie kwoty ulgi (z której nie mógł skorzystać przez stratę) od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników. Przez co z ulgi bezpośrednio korzystają pracownicy Przedsiębiorcy. Należy jednak wskazać, iż Podatnik korzysta na uldze w sposób pośredni, gdyż staje się on atrakcyjnym pracodawcą dla innowacyjnych pracowników, którzy są szansą na rozwój prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Kim jest innowacyjny pracownik?

Zgodnie z ustawową definicją za innowacyjnego pracownika należy rozumieć osoby fizyczne bezpośrednio zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową, tj.:

  • których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi min. 50% ogólnego czasu pracy;
  • czas pracy na realizację zadań z zakresu działalności badawczo-rozwojowej jest odrębnie ewidencjonowany na potrzeby działalności;
  • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub z tytułu praw autorskich.

Wyłączenie spod prawa do skorzystania z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników.

Oprócz obowiązku spełnienia powyższych przesłanek, aby skorzystać z ulgi Podatnik musi również dopilnować, aby korzystać jednocześnie z prawa do zwrotu gotówkowego uregulowanego w drodze ulgi B+R. Skorzystanie z przedmiotowego prawa wyłącza jednocześnie prawo do ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników.

Istotnym jest także, iż w przypadku utraty prawa do ulgi po jej otrzymaniu np. w przypadku błędnego zastosowania, Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu kwoty. Dlatego też w  materii ulg innowacyjnych kluczowym jest skorzystanie z porady specjalisty, aby nie mieć później komplikacji.

Autor:

Paulina Ciesielska – Starszy Konsultant Podatkowy

Zamknij menu