Wyrok WSA w Warszawie uderza w porozumienia APA

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2020r. (sygn. akt V SA/Wa 1424/19) „jeśli […] podatnik nie stosuje się do własnego uprzedniego porozumienia cenowego, to można przyjąć, że decyzja nigdy nie została wydana i nie przysługuje wynikająca z niej ochrona”.

APA (advance pricing arrangements) to formalne porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych, zawierane pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. Jest to rodzaj umowy, w której organ akceptuje wybór i metodologię ustalania ceny transakcyjnej, stosowanej w relacjach podatnika i podmiotów z nim powiązanych. Porozumienie takie przybiera formę decyzji administracyjnej, a organem właściwym do jego zawarcia jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Dla przedsiębiorców porozumienia te mogą być efektywnym narzędziem ograniczenia ryzyka podatkowego związanego z kształtowaniem polityki cen transferowych. Na wniosek podmiotu krajowego porozumienia jedno-, dwu- oraz wielostronne mogą zostać zawierane na maksymalnie 5 lat.

Porozumienia APA pozwalają między innymi odliczyć od przychodu całość wydatków na usługi niematerialne i wyłączają stosowanie ograniczeń zawartych w art. 15e ustawy o CIT.

Jeżeli podatnik nie będzie stosował się do warunków określonych w uprzednim porozumieniu cenowym zawartym z szefem Krajowej Administracji Skarbowej i w związku z tym porozumienie zostanie wygaszone skutecznie, organ podatkowy będzie mógł zakwestionować przyjęte zasady rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, a w konsekwencji także wyegzekwować na podatniku zastosowanie limitu określonego w art. 15e ustawy o CIT.

Reasumując, jeżeli wydatki na usługi niematerialne od podmiotów powiązanych przekroczą 3 mln zł rocznie, to podatnik odliczy je od przychodu tylko do wysokości 5%  podatkowej EBITDA.

#TPSolutions

Autor: Maria Baranowska

Asystent Doradcy Podatkowego

Komentarz Eksperta:

Tytułem wyjaśnienia pragnę wskazać, iż uprzednie porozumienia cenowe z roku na rok zyskują na popularności. Niewątpliwym atutem jest wspomniana przez autorkę tekstu możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu całości wydatków na usługi niematerialne. Statystyki prowadzone przez Ministerstwo Finansów jednoznacznie wskazują zarówno wzrost wniosków podatników jak i coraz większą liczbę wydawanych porozumień.

Jak zwykle jednak – diabeł tkwi w szczegółach i tak jak przy wnioskach o interpretację indywidualną tak i przy APA-ch niezwykle ważne jest rzetelne przedstawienie stanu faktycznego, opartego na pogłębionej analizie procesów zachodzących u podatnika i późniejsza konsekwencja w jego realizacji. Jak widać organy znajdują furtkę aby znosić ochronną moc porozumienia przez kwestionowanie jego zgodności z praktyką i zachowaniem podatnika w okresach następujących po wydaniu APA.

Karolina Rychter

Doradca podatkowy

Zamknij menu