ZGŁOSZENIA BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Przypominamy, iż termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wydłużony z uwagi na zagrożenie epidemiczne upływa ostatecznie 13 lipca 2020 r.  

Obligatoryjnemu wpisowi do Rejestru podlegają wszystkie spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, które nie są notowane na giełdzie.  

Termin na dopełnienie obowiązku dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13 października 2019 roku. Pozostałe Spółki mają obowiązek zgłoszenia Beneficjentów w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS. 

Zgłoszenia do rejestru dokonuje się w formie dokumentu elektronicznego zgodnego ze wzorem udostępnionym przez Ministerstwo Finansów na stronie https://crbr.podatki.gov.pl opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom, w tym pełnomocnikom. 

Oprócz beneficjentów zgłaszani są członkowie zarządu jako reprezentanci. Dane umieszczane w rejestrze podlegają aktualizacji w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku zdarzenia, którego wpis do KRS ma charakter deklaratoryjny – ważny od momentu jego dokonania (faktyczna data zaistnienia zdarzenia) takich jak powołanie i/lub odwołanie członków zarządu, prezesa zarządu, czy wiceprezesa zarządu, zmiana wspólników – w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. W przypadku zdarzeń, których wpis do KRS ma charakter konstytutywny – w ciągu 7 dni  od momentu ich ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

W przypadku rejestracji pierwszego zgłoszenia, dla spółek zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r., za datę zgłoszenia uznaje się datę dokonania zgłoszenia w CRBR. 

Przy ustalaniu Beneficjentów Rzeczywistych należy pamiętać, iż będą nimi zawsze osoby fizyczne. W zależności od formy prawnej danego podmiotu będzie to:  

  • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej, 
  • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, 
  • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, 
  • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub 
  • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. 
Zamknij menu