Od 1 lipca 2019 roku obowiązkiem wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zostały objęte największe podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na 31.12.2018 r. Następnie co pół roku przepisy te będą obejmować także mniejsze podmioty. Od 1.01.2020 r. obowiązek ten dotyczyć  będzie podmiotów zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na 30.06.2019 r., zaś od 1.07.2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na 31.12.2019 r.

Tymczasem ustawą z zmianie ustawy o Pracowniczych Planach kapitałowych z dniem 25 czerwca 2019 roku wprowadzono szereg zmian mających niwelować szereg negatywnych konsekwencji i komplikacji we wdrożeniu systemu dla zarówno pracodawców i pracowników jak i dla PFR, odpowiedzialnego za wdrożenie systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych .

Wprowadzone zmiany między innymi:

– rozszerzają katalog osób zatrudnionych, w rozumieniu ustawy o PPK, o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego; 

– wprowadzają dodatkowe możliwości informowania uczestników PPK poprzez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe, umożliwia się przekazywanie takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej;

– zobowiązują podmioty zatrudniające, które z przyczyn określonych w art. 133 ust. 1 ustawy o PPK nie zawarły umowy o zarządzanie, do przekazania informacji o spełnieniu warunków wymienionych w powołanym przepisie (taka informacja zwrotna zakończy procedurę w PFR, a zatem spowoduje, że Ewidencja PPK nie będzie wysyłać kolejnych wezwań do zawarcia umowy, aż do kolejnej weryfikacji w następnym terminie stosowania przepisów);

Ustawa wprowadza ponadto maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki PPK uczestnika PPK do wysokości 50 000 dolarów amerykańskich według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego oraz zasady zwrotu wpłat po przekroczeniu określonego limitu w ciągu roku kalendarzowego.

autor: Karolina Gałka

aplikant radcowski

Zamknij menu