Zmiana wzoru umowy o pracę i sposobu prowadzenia akt pracowniczych

W konsekwencji nowelizacji kodeksu pracy wchodzącej w życie 22 lutego 2016 r., o której pisaliśmy wcześniej, konieczna stała się także zmiana wzoru umowy o pracę, stanowiącego załącznik do rozporządzenia MPiPS z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. poz. 2005).
Z uwagi na wprowadzone ograniczenia czasowe w zawieraniu umów terminowych, w odniesieniu do umowy o pracę na czas określony, która została zawarta na okres przekraczający określone w przepisach limity, pracodawca będzie musiał w umowie o pracę zamieścić informacje o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie takiej umowy.
Rozporządzenie uwzględnia także zmiany w urlopach rodzicielskich obowiązujące od 2 stycznia 2016 r., o których również informowaliśmy we wcześniejszych wpisach. Dlatego też określono, że dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego powinny znajdować się w części B akt osobowych.
Nowy wzór umowy o pracę zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r., natomiast zmiany dotyczące przechowywania dokumentów związanych z korzystaniem z ww. urlopów obowiązują już od 2 stycznia 2016 r.

Zamknij menu