WYROK SN: NIEUCZCIWA KONKURENCJA – DO KIEDY MOŻEMY WYJŚĆ Z ROSZCZENIEM O NAPRAWIENIE SZKODY?

Coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, w których przedsiębiorcy zabezpieczają się przed konkurencją ze strony kontrahentów, współpracowników czy pracowników poprzez umowy o zakazie konkurencji. Co się dzieje w sytuacji, gdy taki zakaz zostaje naruszony? Zwykle w treści takich umów spotykamy się z karami umownymi lub możliwość wystąpienia z roszczeniem o naprawienie szkody. Kiedy jednak takie roszczenie ulega przedawnieniu?

Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w ostatniej uchwale Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Podany był następujący stan faktyczny: spółka A jest komandytariuszem spółki B i jednocześnie jej likwidatorem, prowadzącym działalność uznaną za konkurencyjną wobec spółki B. Naruszenia te docelowo prowadzą, i nadal trwają, do przejęcia całej działalności operacyjnej tej spółki. Pozwana spółka stwierdziła że roszczenie uległo przedawnieniu w czerwcu 2016 roku, gdyż dokumenty znane były drugiej stronie już w grudniu 2012 roku. Ustalenie daty w której wszyscy wspólnicy dowiedzieli się o naruszeniu tego zakazu jest niezwykle ważne, gdyż od tego momentu liczy się bieg przedawnienia. Jednak kolejnym, budzącym wątpliwości zagadnieniem jest kwestia powtarzalności takiego naruszenia. O ile w przypadku jednorazowych naruszeń nie ma tego problemu, tak stwarzać to może pewne komplikacje przy naruszeniach o charakterze powtarzalnym, o rozciągniętym w czasie zachowaniu. Jest to o tyle problematyczne, że przy ustaleniu, iż termin przedawnienia biegnie od pierwszego zachowania niepożądanego, to po tym trzyletnim okresie podmiot zostałby pozbawiony całkowicie możliwości obrony przed działalnością konkurencyjną wspólników. W takiej sytuacji każdy ze wspólników mógłby po upływie tych 3 lat dowolnie naruszać zakaz konkurencji, gdyż termin przedawnienia pierwszego naruszenia już minął.

Z pomocą na to zagadnienie przyszła uchwała z dnia 12 stycznia 2022 roku podjęta przez Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej, która stwierdza, iż naruszenie zakazu konkurencji z art. 56 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy zachowaniach powtarzających się, przedawnia się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym wszyscy wspólnicy dowiedzieli się o tym czynie, jednak nie później niż z upływem 3 lat, liczonych odrębnie w stosunku od każdego takiego zachowania. Podmioty, których dotyczy problem ciągłego naruszania zakazu konkurencji mają w tej sytuacji zdecydowanie więcej możliwości i czasu na dochodzenie swoich roszczeń.

Autor:

Sylwia Gromek – Młodszy Prawnik

Zamknij menu