Wróć do bloga

Akt o usługach cyfrowych


Akt o usługach cyfrowych – podstawowe obowiązki

Od 17 lutego 2024 roku w państwach członkowskich zacznie w pełni obowiązywać Akt o usługach cyfrowych – Digital Service Act (DSA) – rozporządzenie unijne, którego głównymi celami jest uporządkowanie kwestii związanych z dostawą usług cyfrowych oraz poprawienie bezpieczeństwa w środowisku internetowym.

Niniejszy artykuł prezentuje jedynie fragment obowiązków nałożonych przez DSA. Po pierwsze, należy pamiętać, iż przy całym gro podmiotów, zakres wprowadzenia koniecznych zmian będzie o wiele bardziej rozległy, stąd przy implementacji nowych regulacji, przydatne może okazać się skorzystanie z pomocy profesjonalistów.

W następnej kolejności należy zwrócić uwagę, że nowe obowiązki wynikające z DSA wiążą się z koniecznością dostosowania działalności podmiotów świadczących usługi cyfrowe, w tym m.in przeprowadzenia rewizji różnego rodzaju aktów wewnętrznych, np. regulaminów.

Zgodnie z Motywem 5 DSA, akt ten ma zastosowanie do dostawców niektórych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z definicją w dyrektywie (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 5 ), tj. każdej usługi normalnie świadczonej za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy.

DSA wprowadza wiele nowych obowiązków dla poszczególnych grup podmiotów świadczących usługi w sieci.

W Akcie o usługach cyfrowych wyróżniono obowiązki dla:

Grupa I – dostawców usług pośrednich (usługa zwykłego przekazu, cachingu, hostingu)

Grupa II – dostawców usług hostingowych

Grupa III – platform internetowych

Grupa IV – bardzo dużych platform internetowych.

Nowe obowiązki kształtują się progresywnie, tzn. rosną wraz  z pozycją danego usługodawcy w sieci.

Pewien – najmniejszy – zakres nowych obowiązków dotyczy wszystkich podmiotów objętych DSA.

Natomiast kolejno: dla dostawców usług hostingowych, dla platform internetowych oraz dla bardzo dużych platform internetowych przewidziane zostały dodatkowe zobowiązania.

Najwięcej nowych obowiązków dotyczy bardzo dużych platform internetowych.

Obowiązki dotyczące wszystkich podmiotów objętych Aktem o usługach cyfrowych:

1. Nakaz podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom wydanego przez odpowiednie organy krajowe oraz nakaz udzielenia informacji o podjętych działaniach po uzyskaniu nakazu,

2. Obowiązek wyznaczenia pojedynczego punktu kontaktowego,

3. Obowiązek wyznaczenia przedstawiciela prawnego – dotyczy dostawców, którzy nie mają siedziby w Unii, ale oferują usługi w Unii,

4. Obowiązek ujawnienia określonych informacji w warunkach korzystania z usług – obowiązek dostawców do uwzględnienia w warunkach korzystania informacji na temat wszelkich ograniczeń, które nakładają w związku z korzystaniem z ich usług, w odniesieniu do  informacji przekazywanych przez odbiorców usługi, na przykład:

określenie w formie samoregulacji dostawców usług pośrednich – katalogu danych i sposobu ich prezentowania użytkownikom, w celu wyjaśnienia mechanizmów wpływających na moderowanie dostarczanych treści, tak aby zapewnić spójność przekazywanych informacji.

5. Obowiązek sprawozdawczy – co najmniej raz w roku dostawcy usług pośrednich podają do wiadomości publicznej w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz w łatwo dostępny sposób jasne, łatwo zrozumiałe sprawozdania dotyczące wszelkiego moderowania treści, które dokonali w danym okresie.

Wyłączenie: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, które nie są bardzo dużymi platformami internetowymi.

Źródło:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32022R206